Innehållet publicerades under perioden

-

Tydligare redovisning och större öppenhet i biståndet

Regeringen lämnar idag över en skrivelse till riksdagen om hur hanteringen av stödet till multilaterala organisationer ska förbättras. Skrivelsen utgår ifrån Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen delar Riksrevisionens analys och bekräftar riksdagens efterfrågan på tydligare redovisning kring de kärnstöd som Sverige via UD ger till multilaterala organisationer.

I granskningsrapporten Bistånd genom internationella organisationer – UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet (RiR 2014:24) kritiserar Riksrevisionen UD för bristande rutiner och insyn i hanteringen av stödet till FN-organ och andra multilaterala organisationer.

- Arbetet med att förbättra hanteringen är redan sjösatt. Vi kommer att öka insynen och göra beslutsvägarna ännu tydligare. Flera av åtgärderna kommer att vara genomförda under 2015, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Regeringen är angelägen om att det råder tydlighet kring de kärnstöd som Sverige via UD ger till multilaterala organisationer. Därför kommer kärnstödet till dessa organisationer framöver att beslutas av regeringen. Regeringen ska också stärka öppenheten och förenkla för omvärlden att ta del av dokumentationen. Detta för att möjliggöra politiskt ansvarsutkrävande.

- Sverige är en stor givare internationellt, inte minst till arbetet för att mildra lidandet i krig och katastrofsituationer. Självklart ska allmänheten ha insyn i och kunna granska detta viktiga arbete, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Regeringen kommer bland annat att:
- Förbättra rapporteringen till riksdagen.
- Flytta beslut om kärnstöd från tjänstemannanivå till regeringen.
- Systematiskt arbeta med organisationsbedömningar.
- Införa ett system med årsvisa akter som samlar dokumentation om respektive organisation – vilket kommer att underlätta möjligheten att följa ärenden som rör de multilaterala organisationerna.