Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Utökad skolsatsning på unga HBTQ-personers psykiska hälsa

Regeringen fattade i dag beslut om 1,1 miljoner kronor extra till den pågående utbildningssatsningen för att skapa en öppen och inkluderande skola som kan verka hälsofrämjande för unga hbtq-personer.

– Skolan är en plats som alla måste gå till. Därför behöver vi se till att det är en välkomnande plats för alla. Den här satsningen har redan visat på bra resultat och nu vill vi att den ska kunna nå ut till fler skolor, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke.

– Att alla ungdomar fullföljer gymnasiet är en mycket högt prioriterad fråga. Skolan ska ge det stöd som varje ung person behöver för att må bra, klara sina studier och ta klivet vidare i livet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Regeringens beslut innebär en förstärkning med 1,1 miljoner kronor under 2015, till totalt 3,1 miljoner kronor, för utbildningsinsatser och spridning av materialet.

Psykisk ohälsa är vanligare bland unga hbtq-personer. Kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och våld är de troligaste orsakerna. Unga hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra unga känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor.

I samband med antagandet av den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i samråd med Skolverket genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Under 2014 utvecklade MUCF utifrån uppdraget det normkritiska stödmaterialet Öppna skolan! - Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet som kan användas av skolpersonal med flera, och under 2015 ska utbildningsinsatser genomföras.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00