Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

Publicerad · Uppdaterad

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och att de kommer brukarna till godo, har regeringen idag gett Ilmar Reepalu i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt regelverk för offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster.

Utredningen ska bland annat:

  • Föreslå vilka krav som bör ställas på privata utförare av välfärdstjänster för att uppnå målet att överskott som huvudregel ska återinvesteras i den verksamhet som de är avsedda för.
  • Undersöka hur regelverket som styr upphandling av bl.a. sociala tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt och lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras.
  • Utvärdera de regler som gäller tillfälliga asylboenden och lämna förslag på åtgärder som innebär krav på att privata aktörer ska kunna visa hur offentliga medel ska användas i verksamheten och komma brukarna till godo.

Förslagen ska utformas så att de säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.

De delar av uppdraget som gäller tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ till offentlig upphandling samt skyldigheten att erbjuda vårdvalsystem i primärvården enligt hälso- och sjukvårdslagen ska redovisas senast den 1 november 2015. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 1 november 2016.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00