Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förordning för effektivare vindkraftsutbyggnad och lägre elkostnader

Publicerad · Uppdaterad

Vindkraft ska byggas där det är mest kostnadseffektivt och råder bäst förutsättningar totalt sett, framför allt i goda vindlägen. Regeringen möjliggör nu för ännu effektivare vindkraftsutbyggnad och därmed också lägre kostnader för elkunderna genom en ny förordning.

För att ytterligare underlätta för en fortsatt stark utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige har regeringen beslutat om en förordning som löser problemen med så kallade tröskeleffekter vid anslutning av elproduktionsanläggningar till elnätet - ett problem som framför allt drabbar vindkraften.

Förordningen ger Svenska kraftnät möjlighet att låna ut pengar till nätföretag för att genomföra de nätförstärkningar som krävs. I och med att Svenska kraftnät tar viss ekonomisk risk genom att tillfälligt stå för den inledande kostnaden, och därefter låta elproducenterna betala för sin andel i den takt de ansluter sig till elnätet, underlättas utbyggnaden av vindkraft i bra vindlägen.

- Problemen med tröskeleffekter vid anslutning av förnybar elproduktion har diskuterats under lång tid och jag är glad att regeringen nu kommer med en lösning. Beslutet innebär att förnybar elproduktion kan byggas ut mer effektivt vilket innebär fördelar för berörda elproducenter och på sikt även lägre kostnader för elkonsumenterna, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Villkor för när Svenska kraftnät kan lämna lån till nätföretag regleras i förordningen. Bland annat fastställs att staten vid varje tidpunkt maximalt får ha 700 miljoner kronor utlånat till nätföretag. De medel som används för ändamålet ryms inom Svenska kraftnäts låneram. Förordningen träder i kraft den 1 maj.