Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Framtidsinvesteringar för fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle

Publicerad Uppdaterad

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket för framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle. Paketet innehåller 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll redan under 2015. Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till och med 2018. Regeringen inför även ett lokalt klimatinvesteringsstöd och höjer metanreduceringsersättningen. Paketet innehåller totalt investeringar på 745 miljoner kronor under 2015 och 1,87 miljarder kronor under resterande del av mandatperioden.

Förslagen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om vårändringsbudget för 2015.

En fungerande järnväg

Regeringens övergripande mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Investeringar i en väl fungerande infrastruktur är en viktig del för att nå det målet.

Svensk järnväg har idag stora brister. Trafikverkets analyser av tågförseningarna pekar på samhällsekonomiska kostnader på omkring fem miljarder kronor per år. Resenärer, företag och industri ska kunna lita på järnvägen. En fungerande järnväg är avgörande för jobb, konkurrenskraft och för klimatomställningen.

Därför presenterar regeringen i dag en satsning på ökat järnvägsunderhåll:

  • Anslaget till drift och underhåll av järnvägen under andra halvåret 2015 ökar med 620 miljoner kronor.
  • Anslagen ökar med 1,24 miljarder årligen under 2017, 2018 och 2019.
  • Paketet innehåller totalt investeringar på 745 miljoner kronor under 2015 och 1,87 miljarder kronor under resterande del av mandatperioden.

Detta innebär att arbetet intensifieras med att byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen föreslår också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Tidigare investeringsstöd har gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av miljöteknik och gröna innovationer. Utsläppsminskningar i storleksordningen 0,6 miljoner ton CO2 per år beräknas ha uppnåtts genom stödet¹.

Projekt som kan finansieras är exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar.

Metangasreducering

Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner kr per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle. Metangasreducering ger dubbla miljöfördelar, dels genom minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom produktion av förnybar energi som kan ersätta fossil energi.

____________________
¹ Naturvårdsverkets slutrapport om klimatinvesteringsprogrammen Klimp 2003–2012.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.