Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturen stärks i regeringens vårbudget

Publicerad · Uppdaterad

I regeringens vårbudget som publiceras i dag presenteras satsningar som ska stärka förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och mångfald i Sverige. Bland annat vill regeringen öka anslaget till Skapande skola, ta fram en nationell biblioteksstrategi samt påbörja en omfattande utbildningsinsats om rasism och intolerans.

– Det här är en budget som innebär mer kultur för fler. I verkligheten innebär det här att fler barn och unga får en chans att möta kultur tidigt. Biblioteken får det erkännande de förtjänar och vårbudgeten innebär också att den regionala kulturen får tillbaka de resurser som försvann i höstas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Skapande skola stärks för att omfatta förskolan

Regeringen föreslår att anslaget till Skapande skola ska öka med 10 miljoner kronor för 2015. Denna satsning ska gå till professionell kulturverksamhet i förskolan. Genom att bygga ut satsningen till att också omfatta förskolan skapas förutsättningar för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet för barn i de allra yngsta åldrarna.
Regeringen bedömer att anslaget även bör öka med motsvarande belopp åren 2016-2018.

En biblioteksstrategi för hela Sverige förbereds

23 miljoner kronor avsätts 2015-2018 för att ta fram en strategi för det svenska biblioteksväsendet.

Regeringen föreslår att Kungliga biblioteket ges i uppdrag att ta fram en strategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela det svenska biblioteksväsendet. I uppdraget ingår även att fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Under 2015 avsätts därför 5 miljoner kronor i detta syfte. Därefter beräknas anslaget ökas med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018 för ändamålet.

Stor utbildningssatsning om rasism och intolerans

Under 2015-2017 ska 25 miljoner kronor avsättas för att genomföra en utbildningsinsats om rasism och olika former av intolerans.
Uppdraget ges till Forum för levande historia i samarbete med Skolverket och omfattar kunskapshöjande insatser om rasism och liknande former av intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi. Syftet är att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin.

Arbetet med romsk inkludering är fortsatt prioriterat

Strategin för romsk inkludering som sträcker sig till 2032 har som övergripande mål att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i livet som den som är icke-rom. Regeringens arbete med strategin för romsk inkludering är därför fortsatt angelägen och tillförs 13 miljoner kronor årligen för perioden 2016-2019.

Påbörjad kultursatsning i miljonprogramsområden

Statens kulturråd och Statens konstråd får sammanlagt 2 miljoner kronor för att förbereda en kultursatsning i miljonprogramsområden. Regeringen vill därefter utveckla satsningen med totalt 170 miljoner kronor under 2016-2018.

Tillgången till kulturell verksamhet och en stimulerande livsmiljö är avgörande både för vårt välmående och demokratiska deltagande. Satsningen ska bland annat stödja kulturella initiativ från lokala civilsamhällesorganisationer som vill engagera sig i utvecklingen och den konstnärliga gestaltningen av sitt närområde.

Kultursamverkansmodellen förstärks med 15 miljoner kronor

Regeringen föreslår att anslaget till regional kultursamverkan höjs med 15 miljoner kronor. Regeringens ambition är att kulturen ska nå fler i hela landet och vara mer jämlik. Där spelar den regionala kulturen en viktig roll.

Kultursamverkansmodellens syfte är att ge ökat genomslag för regionala prioriteringar och variationer, samt främja samverkan mellan statliga, regionala och lokala aktörer.

Omval i Båstads kommun

14 miljoner kronor avsätts under 2015 för att genomföra omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun. Valprövningsnämnden har fattat beslut om omval i Båstads kommun efter att valresultatet 2014 överklagades. Omvalet kommer att genomföras den 10 maj 2015. Därför avsätts medel till Valmyndigheten för deras kostnader och för statsbidrag till kommunerna för deras medverkan.

Ökat stöd till trossamfundens säkerhetsarbete

Under 2015 avsätts 7 miljoner kronor för trossamfundens utökade säkerhetsarbete. I spåren av attentaten i Paris och Köpenhamn har skadegörelsen och hoten riktade mot olika trossamfund och deras företrädare ökat.

Religionsfriheten är central i en demokrati och det är av stor vikt att alla medborgare ges en möjlighet att få utöva sin religion.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00