Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljösatsningar i vårbudgeten

Publicerad Uppdaterad

Klimat-, energi- och miljösatsningarna i regeringens föreslagna vårändringsbudget omfattar bland annat investeringar i lokala klimatåtgärder och skydd av mer hav och natur.

– Regeringen gör tydliga satsningar på klimat och miljö. Vi presenterar insatser för klimatsmarta lösningar samtidigt som vi gör nödvändiga investeringar i biologisk mångfald och den skog våra barn en dag ska få njuta av. Regeringen gör även ansträngningar för att nå målet om en giftfri miljö för kommande generationer, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Bättre förutsättningar för solenergi

Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig i Sverige. Sedan tidigare finns ett stöd för installationen av solceller i syfte att skapa goda förutsättningar för utvecklingen och etableringen av denna teknik. Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att utvecklingen av solkraft stimuleras och avser därför att under 2016 tillföra ytterligare 150 miljoner kronor för detta ändamål.

– Solen är globalt en mycket stor förnybar energiresurs och användningen har också ökat kraftigt de senaste åren. Med ytterligare medel till investeringsstödet stöttar vi kommersialiseringen av solceller i Sverige. Det skapar bättre förutsättningar både för dem som utvecklar tekniken och för företagen som utvecklar lösningar åt kunderna, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Satsning på lokala och regionala klimatinvesteringar

Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och internationellt. Därför anvisar nu regeringen 125 miljoner kronor för klimatinvesteringar i kommuner och regioner samt för installation av laddinfrastruktur för elfordon. Ytterligare 600 miljoner kronor per år avses avsättas för åren 2016-2018. Bidraget ska gå till åtgärder där de investerade medlen får störst klimateffekt.

Kommuner och regioner har redan börjat planera för en omställning genom att ta fram klimatstrategier. Dessa behöver nu genomföras – ett arbete som kräver investeringar.

Ökade insatser för skötsel och skydd av svensk natur

I vårändringsbudgeten för 2015 förstärker regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner kronor. I denna summa inkluderas ökade anslag med 50 miljoner kronor till myndigheter och arbete för en friskare miljö.

Regeringen ökar investeringarna i skydd av värdefull natur med 250 miljoner kronor. Det innebär att skyddet för biologisk mångfald utökas, flera naturskogar kan skyddas och flera marina reservat kan inrättas. Regeringen föreslår en ökning av anslagen till skötsel av värdefull natur med 110 miljoner kronor i år. Förslaget möjliggör satsningar på ledsystem i fjällen, reservatskötsel, information och fler broar på populära vandringsleder. Även den marina miljön får ett tillskott på 20 miljoner kronor för 2015 så att arbetet med att skydda havsområden och fiskarter kan förstärkas, bland annat genom att flera marina reservat inrättas.

Fortsatta satsningar på en giftfri miljö

I vårändringsbudgeten för 2015 förstärker regeringen satsningarna för att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Anslaget för sanering av förorenade områden är en viktig förutsättning för saneringsarbetet i hela landet. En höjning av anslaget med 50 miljoner kronor per år från och med 2016 leder till att fler förorenade områden kan åtgärdas och till ökad tillsyn.

Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen om en handlingsplan med insatser för en giftfri vardag. Arbetet har fokus på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. Regeringen förlänger satsningen till 2020 och förstärker Kemikalieinspektionens resurser med 5 miljoner kronor för 2015, och därefter med 10 miljoner kronor per år 2016-2018.

Regeringen strävar även efter att förstärka miljöövervakningen, framförallt vad gäller övervakning av miljögifter och till hav och vatten. Därför föreslås att anslaget för miljöövervakning ökas med 25 miljoner kronor för 2015 och därefter 50 miljoner kronor extra per år 2016-2018.

Förtydligande vårändringsbudget

Detta är en budget som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och vänsterpartiet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.