Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Näringspolitisk offensiv i vårbudgeten

Publicerad Uppdaterad

I vårbudgeten presenterar regeringen en näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export. Offensiven omfattar satsningar på 226 miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen 2016-2019.

Ladda ner:

Den näringspolitiska offensiven är ytterligare ett tillskott i regeringens jobbstrategi där målet är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020. Offensiven innebär satsningar inom tre områden:

  • Nya och växande företags finansiering
  • Stärkt innovationsklimat
  • Exportoffensiv

Vårbudgetens näringspolitiska offensiv är den del av regeringens jobbstrategi som fokuserar på att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Sverige är ett exportberoende land och företagens globala konkurrenskraft är helt avgörande för ekonomi och tillväxt. Att fler företag exporterar och hittar nya marknader är av stor vikt. Nya innovationer och förmågan att kommersialisera och sälja dessa på en global marknad blir allt viktigare i den ökande internationella konkurrensen.

Nya och växande företags finansiering

En väl fungerande kapitalförsörjning är en viktig del av ett företagsklimat som understödjer innovation och tillväxt. Ett särskilt problem för nya och växande företag är brist på privat kapital, särskilt i tidiga skeden. I vårändringsbudgeten föreslår därför regeringen en satsning för 2015 på 71 miljoner kronor för att stärka kapitaltillgången för dessa företag.

Satsningen sker genom en förstärkning av Almi Företagspartners verksamhet som riktar sig till finansiering av företag i tidiga skeden, den s.k. såddfinansieringen. Anslagsökningen inkluderar 20 miljoner kronor till Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund, den s.k. IFS-rådgivningen. Satsningen på finansiering för nya och växande företag byggs ut och beräknas 2018–2019 uppgå till 110 miljoner kronor per år.

Regeringen vill verka för en mer sammanhållen och långsiktig politik inom kapitalförsörjningsområdet. Därför tillsatte regeringen i mars 2015 en snabbutredning som behandlar statens finansieringsinsatser, inklusive lånegarantier och inkubatorer, riktade till små och medelstora företag. Syftet är att tydliggöra och förenkla dagens system för statliga finansieringsinsatser och säkerställa en marknadskompletterande roll, särskilt i tidiga skeden. Utredningen ska leverera sitt betänkande i juni 2015.

Stärkt innovationsklimat

För att stärka det svenska innovationssystemet krävs ett helhetsperspektiv och ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, den offentliga sektorn, fackliga organisationer och intresseorganisationer. Regeringen har därför inrättat ett nationellt innovationsråd under ledning av statsministern. I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen att 50 miljoner kronor avsätts inom ramen för Innovationsrådet för innovationsfrämjande insatser.

Regeringen avser därutöver att under mandatperioden ta fram särskilda samverkansprogram inom, till en början, life science. Sektorn life science präglas av relativt stort kapitalbehov och långa ledtider. Ytterligare områden kommer att tillkomma. Redan i vårpropositionen aviseras 100 miljoner kronor per år för åren 2016–2019.

Exportoffensiv

Regeringen anser att Sverige behöver en långsiktig strategi för ökad export. I samverkan med näringslivet arbetar regeringen med att ta fram en ny svensk exportstrategi, som kommer att presenteras senare i år. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 75 miljoner kronor satsas på en exportoffensiv under 2015. För 2016–2019 beräknas satsningen uppgå till 105 miljoner kronor per år.

Regeringen föreslår också en förstärkning av Visit Sweden AB i syfte att stärka svensk besöksnäring. Insatserna ska genom marknadsföring av Sverige som resmål, bidra till en långsiktigt hållbar svensk turistnäring i alla delar av landet.

Näringspolitisk satsning (mnkr)20152016201720182019
Nya och växande företags finansiering719090110110
Stärkt innovationsklimat50100100100100
Exportoffensiv105125125105105
Totalt226315315315315

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.