Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad konsumentmakt på bolånemarknaden

Publicerad · Uppdaterad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot Bolåneutredningens betänkande, Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40).

Bolåneutredningen (Ju 2014:04) har haft i uppdrag att föreslå hur EU-direktivet om bolån ska genomföras i Sverige och överväga åtgärder för att öka konsumenternas insyn i hur bolåneräntan bestäms samt främja en sund amorteringskultur.

För att genomföra bolånedirektivet i svensk rätt föreslår utredningen en ny lag om kreditgivare och kreditförmedlare av bolån. Den föreslagna lagen innebär bl.a. att alla företag som hanterar bolån måste ha tillstånd för och stå under Finansinspektionens tillsyn. I dag verksamma banker och andra kreditinstitut behöver dock inte söka tillstånd enligt den nya lagen. Kreditinstituten ska däremot följa de föreslagna bestämmelserna om t.ex. kunskap och kompetens hos personalen och principer för bostadsvärdering. Utredningen föreslår också flera nya bestämmelser i konsumentkreditlagen, bl.a. nya bestämmelser om rådgivning om bolån.

I syfte att förbättra konkurrensen på bolånemarknaden och öka öppenheten för konsumenterna föreslår utredningen en rad åtgärder för att förbättra konsumenternas förhandlingsposition i relation till långivarna. För att låntagarna ska kunna förstå hur räntan på det bolån de erbjuds sätts föreslår utredningen att konsumenten alltid ska få information om de faktorer som påverkat den ränta som erbjuds. Konsumenten ska också alltid få information om bankens egen upplåningskostnad och på så sätt få en bild av kreditinstitutens marginaler och bättre möjligheter att bedöma olika kreditgivares erbjudanden.

Utredningen föreslår också att kreditgivare inte ska kunna erbjuda bolån enbart under förutsättning att konsumenten köper ett paket med andra finansiella produkter. Om konsumenten får ett erbjudande om ett paket av produkter, utöver bolånet, ska kreditgivaren alltid ge information om hur detta påverkat räntan och vad de olika delarna i paketet kostar.

- För att stärka kundernas förutsättningar att fatta välgrundade beslut och jämföra olika långivares erbjudanden föreslår utredningen att kreditgivarnas låneerbjudanden ska innehålla lånevillkor och vara rättsligt bindande för långivaren i sju dagar. Över 1,5 miljoner svenska hushåll har tagit lån för att köpa sina hem. För de flesta familjer är bostadsköpet den största affär man gör i livet och 90 procent av hushållens skuldsättning utgörs av bostadslån. En transparent, välfungerande och välreglerad bolånemarknad där det råder balans mellan konsumenternas och bankernas intressen är central för medborgarna och för hela samhällsekonomin, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- I dag råder obalans mellan konsumenternas och kreditgivarnas intressen på bolånemarknaden. Lagstiftningen och regler behöver därför reformeras så att konsumenternas makt stärks och konkurrensen mellan olika långivare ökar. Bolåneutredningens betänkande innehåller många väl genomarbetade förslag som kan bidra till att stärka kundernas förhandlingsposition och stärka konkurrensen. Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss och regeringen kommer sedan att föreslå lagstiftning, avslutar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Särskild utredare har varit hovrättsrådet Jonas Högström. Hedvig Burman på Regeringskansliet utredningsavdelning i Göteborg har varit utredningssekreterare.

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mats Holmqvist
Kansliråd
Telefon (växel) 08-405 10 00