Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Reformer på Socialdepartementets områden

Publicerad Uppdaterad

Idag presenteras vårbudgeten för 2015. Höjt bostadstillägg till pensionärer, ökat stöd till landets kvinnojourer och mer pengar till idrottsrörelsen för att erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion i föreningsliv. Det är några av de nya satsningarna inom Socialdepartementets områden som ska bidra till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har varit ineffektiv för att minska sjukfrånvaron samtidigt som den fått betydande negativa konsekvenser för många människor. Därför avser regeringen ta bort den bortre tidsgränsen. Ett annat förslag rör en höjning av bostadstillägget.

- För regeringen är det prioriterat att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det sämst ställt. Därför är vi glada över att kunna meddela att bostadstillägget höjs. Det är en fråga om rättvisa, men också om jämställdhet eftersom majoriteten i den här gruppen är kvinnor, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det är fortfarande skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling. Regeringen vill därför prioritera förlossningsvården för att göra förlossningsvården mer kunskapsbaserad och jämlik över hela landet. Regeringen föreslår också en ökning av idrottsanslagen. Pengarna ska gå till idrottsrörelsen för att kunna erbjuda människor som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige aktiviteter och introduktion till föreningslivet.

- Regeringena mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation. I vårbudgeten finns flera viktiga satsningar för att nå dit. En pusselbit är investeringar i förlossningsvården och kvinnors hälsa för en mer jämlik vård över hela landet. Vi gör också en ökning av idrottsanslagen för att, genom den plattform som idrottsrörelsen utgör, ge nyanlända barn, ungdomar och vuxna som fått uppehållstillstånd i Sverige bättre förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället, säger Gabriel Wikström, folkhäls-, sjukvårds- och idrottsminister.

Att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn är en viktig del av den allmänna välfärden. Därför har regeringen beslutat att öka det statliga stödet till landets ideella tjej- och kvinnojourer som utgör ett viktigt komplement till kommunernas arbete för att ge dessa kvinnor stöd och hjälp.

- Vi satsar på den viktiga verksamheten som tjej- och kvinnojourerna driver. Det här stödet bidrar till en ökad långsiktighet och till en bättre ekonomisk stabilitet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nedan följer ett urval av reformer på respektive ministers område.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Bortre tidsgräns sjukförsäkringen
Ett förslag om avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen från och med den 1 januari 2016 har skickats ut på remiss och regeringen avser att återkomma med ett sådant förslag i budgetpropositionen för 2016.

Bostadstillägget till pensionärer

Regeringen anser att bostadstillägget, till den som har fyllt 65 år, bör betalas ut med 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5000 kronor per månad. Nuvarande nivå är 93 procent. Förändringen föreslås gälla från den 1 september 2015.

Underhållsstödet

Regeringen föreslår att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kr per barn/månad till 1573 kr per barn/månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september 2015.

Ersättningen till sjukskrivna arbetslösa

Regeringen föreslår att ersättningen till arbetslösa sjukskrivna höjs. Den högsta ersättningen höjs från 486 kronor till 543 kronor per dag från och med den 7 september 2015.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

Idrottsrörelsen

Regeringen föreslår också en ökning av idrottsanslagen. 32 miljoner avsätts under 2015 och 64 miljoner per år från och med 2016. Pengarna ska användas för att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner kronor per år 2016-2019.

Kostnadsfria läkemedel för barn

För att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper kommer regeringen i BP16 att föreslå barn under 18 år ska erbjudas kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Den aktuella gruppen får därmed inga kostnader för förmånsvaror när de expedieras på apotek. Reformen ska även omfatta asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Satsningen aviseras gälla från och med den 1 januari 2016 och regeringen avser återkomma till riksdagen med förslag och finansiering i BP16.

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Bemanningen inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning inom äldreomsorgen. För 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 2 miljarder kronor årligen.

Kvinnojourer

För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor till de ideella kvinnojourerna för 2015. Under perioden 2016-2019 avsätts ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinnojourernas arbete.

Glasögon till barn

För att garantera att alla barn och unga, 8-19 år, ska kunna få ekonomiskt stöd till glasögon avsätter regeringen 120 miljoner kronor per år från och med 2016. Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år. I åldersgruppen 8–19 år är bidragsgivningen mycket mer ojämn. Avsikten med satsningen är därför att alla barn och unga ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.