Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen höjer ambitionen för förnybar el

Publicerad · Uppdaterad

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och regeringens ambition är att Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen. Regeringen anser att elcertifikatsystemet är ett effektivt styrmedel för att nå målen för produktion av förnybar el. Idag har regeringen beslutat om en proposition med förslag att Sverige, inom ramen för elcertifikatsystemet, ska finansiera produktion av 30 terawattimmar ny förnybar el till 2020 jämfört med 2002.

I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner ett avtal som träffats mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat för att möjliggöra den av regeringens aviserade ambitionshöjning.

Regeringens förslag syftar till att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion. Den bidrar också till regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. Regeringens förslag innebär vidare att kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 fullföljs och att åtaganden enligt nu gällande avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat som tecknades den 29 juni 2011 kan uppfyllas.

– Nu har vi tagit första steget mot en ambitionshöjning för det gemensamma elcertifikatsystemet, för oss är det ett viktigt steg i regeringens ambitiösa energi- och klimatpolitik för förnybar energi under mandatperioden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Det nya nationella finansieringsmålet på 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 ersätter det av riksdagen fastställda målet för produktion av förnybar el som innebar en ökning med 25 terawattimmar till 2020 jämfört med 2002. För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet föreslås också i propositionen en höjning av den så kallade kvotplikten. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. Genom att höja kvoten höjs efterfrågan på elcertifikat och därmed incitamenten för investeringar i förnybar elproduktion.

Dessutom föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som träffats mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringen av avtalet är nödvändig för att möjliggöra den av regeringens aviserade ambitionshöjning. Målet för den gemensamma marknaden med Norge höjs i och med avtalet från 26,4 terawattimmar till 28,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion från 2012 till 2020.

Vidare gör regeringen bedömningen att förutsättningarna för torvanvändning för elproduktionsändamål inom ramen för elcertifikatssystemet inte bör ändras i dagsläget.

Ändringarna i lagen om elcertifikat föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.