Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsningar på jobb i vårbudgeten

Publicerad Uppdaterad

Starkare innovationskraft, bättre järnvägar, fler bostäder och stöd till mjölkbönder är några av förslagen i vårbudgeten inom Näringsdepartementets områden. Förslagen ingår i regeringens övergripande mål om att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Näringspolitisk offensiv

I vårbudgeten presenterar regeringen en näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export. Offensiven omfattar satsningar på 226 miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen 2016-2019. Offensiven innebär satsningar inom tre områden.

Nya och växande företags finansiering

Regeringen vill underlätta för företag att få tillgång till finansiering i tidiga skeden och föreslår därför ett tillskott på 71 miljoner kronor till Almi 2015. 20 miljoner kronor av anslagsökningen ska användas till att förstärka Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund. Satsningen på finansiering för nya och växande företag byggs ut och beräknas 2018-2019 uppgå till 110 miljoner kronor per år.

Stärkt innovationsklimat

För att kunna genomföra förslag från Innovationsrådet eller andra insatser som förbättrar konkurrenskraften föreslår regeringen att 50 miljoner kronor avsätts under 2015. För 2016–2019 aviseras 100 miljoner kronor per år.

Exportoffensiv

Regeringen anser att Sverige behöver en långsiktig strategi för ökad export med extra fokus på små- och medelstora företag och tillväxtmarknader. Som ett led i regeringens exportstrategi föreslås därför att 75 miljoner kronor satsas på en exportoffensiv under 2015. För 2016-2019 beräknas satsningen uppgå till 105 miljoner kronor per år.

Regeringen föreslår också en förstärkning av Visit Sweden AB på 30 miljoner kronor i syfte att stärka svensk besöksnäring. För 2016 och 2017 satsas ytterligare 20 miljoner kronor per år. Insatserna ska genom marknadsföring av Sverige som resmål, bidra till en långsiktigt hållbar svensk turistnäring i alla delar av landet.

It, infrastruktur och bostäder till alla

Regeringen satsar på järnvägen

En väl fungerande järnväg är viktig för jobb, konkurrenskraft och för klimatomställningen. Regeringen föreslår därför i vårbudgeten en flerårig tillfällig miljardsatsning på ökat järnvägsunderhåll. Det handlar om 620 miljoner kronor under andra halvåret 2015 och om 1,24 miljarder kronor årligen under 2016, 2017 och 2018. Detta innebär att arbetet intensifieras med att bland annat byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

– Behovet av ett förbättrat underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför satsar vi 620 miljoner extra 2015 och ytterligare 1,24 miljarder extra per år under resten av mandatperioden. Det är en satsning som gynnar både arbetspendling och industrins godstransporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020. För att öka nybyggnationen av framför allt små, energieffektiva hyresrätter kommer regeringen att föreslå att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år. De aviserade bostadsinvesteringarna i budgeten för 2016 omfattar totalt 6,7 miljarder kronor per år och kommer även att omfatta förslag på energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus.

– Vi behöver bygga för framtiden - klimatsmarta bostäder för våra unga. Därför satsar vi på att bygga små, billiga och klimatsmarta hyresrätter, eftersom vi ser att det är vad många unga och studenter utanför bostadsmarknaden behöver. Nu tar vi ett rejält krafttag för att komma rätta med bostadsbristen i Sverige, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

En världsledande it-nation

Sverige är redan digitalt framstående och ska fortsätta vara det. Digitaliseringen skapar möjligheter att minska samhällets klimatpåverkan, bland annat genom smarta och hållbara städer, kollektivtrafik, transporter och resfria möten. I statsbudgeten för 2015 anslås totalt cirka 390 miljoner kronor för området politiken för informationssamhället inom utgiftsområde 22. Därutöver har regeringen aviserat 3,25 miljarder kronor till bredbandsinfrastruktur inom EU:s landsbygdsprogram fram till 2020.

Satsningar på landsbygden

Mer pengar för att minska utsläpp av växthusgaser

Regeringen föreslår att ytterligare 30 miljoner kronor per år ska satsas på metanreduceringsersättning under 2016–2019. Detta är en fördubbling av anslaget under denna period. Förslaget innebär att totalbudgeten för stödet till och med 2023 ökar med 50 procent (från 240 till 360 miljoner kronor). Metanreduceringsersättningen är ett pilotprojekt som innebär att rötning av stallgödsel stimuleras genom en ersättning.

Regeringen tror på mjölkbönderna

Regeringen föreslår att staten under 2015 kan ta betalningsansvar för kreditgarantier för de mjölkföretag i Sverige som under senare år gjort stora investeringar i ökad mjölkproduktion. Syftet är att ge bättre förutsättningar att överbrygga det nuvarande kritiska läget. Åtgärden förutsätter medverkan från bankerna och en arbetsgrupp har bildats. Målet är att svenska mjölkföretag ska utvecklas för att ta del av möjligheterna på de växande globala och lokala marknaderna.

– Vi tror på människorna på landsbygden och på svenskt jordbruk. Mjölk- och nötköttsproducenterna är viktiga för att bevara biologisk mångfald, betes- och ängsmarker samt ett öppet landskap. De bidrar till att skapa jobb i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.