Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Språkundervisning för bättre etablering

Publicerad Uppdaterad

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och förtryck. Det gör att behovet av fler och mer effektiva insatser för att förbättra etableringen av nyanlända behövs. Språket är en mycket viktig väg in i samhället och arbetslivet.

Regeringen lämnade nyligen en proposition till riksdagen om en mer individanpassad och effektivare sfi och vuxenutbildning. Den innebär bland annat att undervisningen bättre ska anpassas efter elevernas utbildningsbakgrund och lättare kunna kombineras med andra kurser inom vuxenutbildningen, jobb eller praktik.

I vårändringsbudgeten och vårpropositionen går vi nu vidare och presenterar fler förslag:

Studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska
Studieförbunden ska kunna anordna aktiviteter, till exempel arbeta för att stärka kunskaper i svenska och om det svenska samhället redan under asyltiden.
Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. För detta tillkommer 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

Kompetensutveckling och satsningar för fler sfi-lärare
Antalet elever inom sfi har ökat kraftigt och har över fördubblats de senaste tio åren. I dag råder det stor brist på behöriga sfi-lärare och kompetensutbildning för sfi-lärare är efterfrågad. Regeringen föreslår en satsning på kompetensutveckling och insatser för fler sfi-lärare under 2015. Regeringen avser att använda medlen till bland annat Lärarlyftet II som förstärks för att fler sfi-lärare ska få möjlighet att läsa svenska som andraspråk som behövs för att bli behörig som sfi-lärare. Vidare bör Skolverket få i uppdrag att utforma en kampanj för att locka fler sfi-lärare.

Medel sätts också av för att till exempel att ta fram material kring så kallad alfabetisering. Materialet kan användas för att undervisa elever som är illitterata/analfabeter men även läs- och skrivkunniga som använder ett annat alfabet än det latinska.

Till dessa insatser avsätter regeringen 15 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Från och med 2016 avser regeringen att avsätta 100 miljoner kronor per år för kompetensutvecklingsinsatser för sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på komvux.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.