Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

AP-fonderna har bidragit positivt till inkomstpensionssystemet

Publicerad

AP-fonderna har både under 2014 och sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet.

‒ Jag har ett stort förtroende för AP-fondernas arbete och deras kunskaper. Det är glädjande att de bidrar i utvecklingen mot en hållbar finansmarknad, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Under 2014 uppgick det samlade resultatet för Första‒Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) till 147 miljarder kronor efter kostnader, vilket motsvarar en avkastning på 14,1 procent. En hög andel aktier i portföljerna i kombination med en stark utveckling på aktie- och obligationsmarknaderna samt värdeökningar från valutaexponering förklarar merparten av resultatet. Vid 2014 års slut uppgick buffertfondernas förvaltade kapital till 1 185 miljarder kronor.

Buffertfondernas avkastning varierar med utvecklingen på de finansiella marknaderna. Sedan starten 2001 uppgår buffertfondernas avkastning till 5,3 procent per år. Det överstiger mer än väl uppräkningen av skulderna i inkomstpensionssystemet, vilket innebär att fonderna bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av systemet.

‒ Den största delen av inkomstpensionen är knuten till den ekonomiska utvecklingen i Sverige och buffertkapitalet utgör enbart runt 14 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar. Det är inte desto mindre glädjande med en god värdeutveckling i AP-fonderna sedan starten 2001 men även under 2014, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Sjunde AP-fondens förvalsalternativ (AP7 Såfa) avkastade 29 procent under 2014, vilket var ungefär dubbelt så mycket som avkastningen för privata fonder i premiepensionssystemet och därmed klart över målet för Sjunde AP-fonden.

Regeringen tycker att det är positivt att hållbarhetsarbetet inom AP-fonderna har fortsatt under 2014 och förväntar sig att arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i fondernas förvaltningsprocesser fortsätter att vara en prioriterad fråga.

‒ Det är viktigt att AP-fonder fortsätter vara transparenta när det gäller den klimatpåverkan som fondernas investeringar finansierar och att de arbetar för att utveckla jämförbarheten i denna redovisning, säger Per Bolund.

Inkomstpensionssystemet

Inkomstpensionssystemet är i huvudsak ofonderat, vilket innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att finansiera samma års pensionsutbetalningar. För att hantera skillnaden mellan de löpande pensionsavgifterna och pensionsbetalningarna finns ett buffertkapital. Buffertkapitalet har även som uppgift att bidra till stabiliteten i pensionssystemets långsiktiga finansiering.

Inkomstpensionssystemets resultat påverkas av ett stort antal samhällsekonomiska och demografiska faktorer. Kortsiktigt är sysselsättningens utveckling den viktigaste faktorn, men aktie- och obligationsmarknadernas påverkan på buffertkapitalet har också betydelse, framför allt vid stora förändringar. På lång sikt är demografiska faktorer viktigast.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.