Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Publicerad Uppdaterad

Konsumentverket ska med omedelbar verkan kunna förbjuda en kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att lämna krediter till konsumenter. Detta föreslås i departementspromemorian Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (Ds 2015:24) som i dag skickas ut på remiss.

– Förslaget innebär att Konsumentverket får möjligheten att omedelbart förbjuda kreditföretag som systematiskt missköter kreditprövningen att låna ut pengar. Eftersom förbudet ska träda ikraft direkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stoppa oseriösa kreditgivare ordentligt, säger justitieminister Morgan Johansson.

– Detta är ytterligare ett steg i regeringens arbete för att motverka överskuldsättning och få ordning på oseriösa kreditföretag. Tidigare i april tillsattes en utredning som särskilt tar sikte på snabblånemarknaden. Även andra åtgärder förbereds. Till exempel arbetar vi med förslag som ska hjälpa fler överskuldsatta ut ur skuldfällan och ge dem en bättre möjlighet att få sina skulder sanerade, säger justitieminister Morgan Johansson.

En kreditgivare får inte lån utan att först ha prövat om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. En kreditgivare som inte gör tillräckliga kreditprövningar kan i särskilt allvarliga fall förbjudas av Konsumentverket att lämna krediter. Enligt den nuvarande ordningen gäller ett sådant förbud först från och med det att beslutet får laga kraft.

I promemorian föreslås att Konsumentverkets beslut att förbjuda en kreditgivare att lämna krediter i normala fall ska gälla omedelbart. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet och att förhindra kreditgivare från att fortsätta lämna krediter trots allvarliga brister i sina rutiner.

Promemorian skickas i dag ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Remisstiden går ut den 26 juni 2015.

Ds 2015:24 Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00