Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett bonus–malus-system för lätta fordon ska utredas

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på ett s.k. bonus–malus-system för nya lätta fordon.

Ett bonus–malus-system innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt, malus.

Syftet med bonus-malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta. Därmed kan systemet komplettera koldioxid- och energiskatterna på drivmedel och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. De fordon som kommer att beröras är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Utredaren ska också föreslå hur bonus eller malus för enskilda fordon kan göras synligt, till exempel genom någon form av märknings- eller klassificeringsystem. På så sätt ska det bli enklare för konsumenter att välja miljöanpassade och energieffektiva fordon.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2016.

Utredare ska vara kammarrättsrådet Petter Classon.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Christoffer Andersson Calafatis
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 12 30
e-post till Christoffer Andersson Calafatis, via registrator
Elly-Ann Lindström
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 36 41