Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändringar på området för skattetillägg och skattebrott till Lagrådet

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet, Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor.

I lagrådsremissen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott för att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, bl.a. med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial.
I lagrådsremissen föreslås huvudsakligen följande:

  • En spärreglering införs som innebär att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg gällande samma fråga och samma person. Omvänt får inte Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess.
  • Ett samlat sanktionsförfarande i en domstol införs: allmän domstol ska i samband med skattebrottsprocessen kunna besluta om även skattetillägg.
  • Reglerna om åtalsprövning i skattebrottslagen justeras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00