Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Global plan mot antibiotikaresistens

Publicerad

Världshälsoförsamlingen i Genève har nu antagit en global plan för att hantera det ökande hotet från antibiotikaresistenta bakterier och andra mikroorganismer.

Antibiotikaresistens bidrar till att vanliga infektioner blir svåra eller omöjliga att behandla. Resistens sprids över nationsgränser och det är därför nödvändigt med samarbete och erfarenhetsutbyte mellan länder. Arbetet behöver bedrivas på alla nivåer: internationellt, nationellt och regionalt.

– Jag är mycket glad över att Världshälsoförsamlingen nu enats om en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Resistenta bakterier är ett globalt växande problem som går över gränser, därför måste också lösningarna göra det, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Sverige deltar sedan lång tid aktivt i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och har varit ledande i arbetet att få till stånd en global handlingsplan under WHO:s ledarskap. Sverige stöder också WHO:s arbete med sjösättandet av ett globalt samarbete för övervakning av antibiotikaresistens, i enlighet med handlingsplanen.

Under Världshälsomötet höll Sverige tillsammans med Storbritannien en ministerfrukost med syftet att lansera en allians av hälsoministrar mot antimikrobiell resistens, inklusive antibiotikaresistens. Mötet resulterade i en ministerdeklaration - ett "call to action" - med åtaganden om att genomföra den globala handlingsplanen mot antimikrobiell resistens. Denna skrevs på av bland annat USA:s och Kinas hälsoministrar.

Om planen

Planen innehåller fem strategiska mål med det övergripande syftet att långsiktigt säkra möjligheten att behandla och förebygga infektionssjukdomar med effektiva och säkra läkemedel.

De fem strategiska målen är:

Mål 1: Förbättra medvetenheten om och förståelsen av antibiotikaresistens genom effektiv kommunikation och utbildning

Mål 2: Stärka kunskapen och faktabasen genom övervakning och forskning

Mål 3: Minska förekomsten av smitta genom effektiva förebyggande åtgärder inom sanitet, hygien och att förebygga infektioner

Mål 4: Använda antimikrobiella läkemedel för människor och djur på rätt sätt

Mål 5: Utveckla de ekonomiska argumenten för hållbara investeringar som tar hänsyn till behoven hos alla länder, samt öka investeringarna i exempelvis nya läkemedel, metoder för diagnostik och vacciner.

Planen innehåller vidare ett ramverk för de åtgärder som medlemsstaterna, sekretariatet samt andra internationella och nationella partners behöver vidta för att målen ska uppfyllas. Alla medlemsstater uppmanas att inom 2 år från det att planen antas se till att man har nationella planer på plats som är anpassade till den globala planen. De nationella planerna ska utgöra basen för utvärderingar av resursbehov, sätta prioriteringar och rikta sig till relevant nationell och lokal nivå.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00