Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutssons expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan utsedd

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag fattat beslut om de ledamöter som kommer att ingå i Helene Hellmark Knutssons nationella expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i gruppen t.o.m. 31 december 2016:

  • Gustav Amberg – Vicerektor, KTH
  • Fredrik Bondestam – Fil. dr sociologi
  • Peter Grönberg – Vice President, Volvo Group Telematics & WirelessCar
  • Johanna Koljonen – Journalist
  • Agneta Stark – Docent
  • John Tumpane – Analytiker, Formas
  • Agnes Wold – Professor och överläkare
  • Seher Yilmaz – Ordförande Rättviseförmedlingen

Gruppen kommer dels att komma med idéer och förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016. Dels kommer den i slutet av 2016 att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet i högskolan.

– Regeringen har som mål att andelen professorer som är kvinnor ska öka, att forskningsmedel ska fördelas jämställt, och att universitet och högskolor ska få ett tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i hela sin verksamhet. Expertgruppen kommer bli ett centralt verktyg i utformandet av kommande reformer på dessa områden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Basfakta jämställdhet i högskolan

  • Bland professorerna i Sverige var endast 25 procent kvinnor och 75 procent män år 2014. Andelen kvinnor bland professorerna har sedan 2006 ökat ungefär en procentenhet per år, från 17 till 24 procent år 2012. Mellan 2012 och 2014 har emellertid ökningen av andelen kvinnor skett i en något långsammare takt, med 0,4 respektive 0,6 procentenheter. År 2013 var andelen kvinnor bland de nyanställda professorerna 31 procent.
  • Statskontorets undersökning från 2014 visar att kvinnor får tillgång till forskningsanslaget i mindre utsträckning än män vid de undersökta lärosätena. Det gäller både i absoluta termer och i förhållande till andelen kvinnor och män i den forskande personalen. År 2013 användes 39 procent av anslagsmedlen för kvinnors löner och 61 procent för mäns löner. Kvinnor utgjorde 42 procent av den forskande personalen vid dessa lärosäten. Den sammanlagda skillnaden mellan andelen anslagsmedel som kommit kvinnor till del och andelen kvinnor i den forskande personalen blir därmed tre procentenheter, vilket motsvarar drygt 80 miljoner kronor.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.