Nytt uppdrag till Arbetsmiljöverket – genusanalys av dödsolyckor

Den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad och endast 3 yrken av de 30 vanligaste har en jämn könsfördelning. Kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika delar av arbetslivet, därför utsätts de också för olika typer av arbetsmiljörisker. Kvinnorna dominerar när det gäller anmälningar av arbetsskador och arbetssjukdomar. Män är överrepresenterade när det gäller anmälningar av arbetsolyckor och dödsfall på arbetsplatsen. Därför kommer arbetsmarknadsministern i det reviderade regleringsbrevet för 2015 att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckorna på arbetet ur ett genusperspektiv.

Arbetsmiljöverket har sedan 2011 haft i uppdrag att belysa kvinnors arbetsmiljö samt utveckla metoder för att förebygga att kvinnor slås ut ur arbetslivet i förtid på grund av arbetsrelaterade besvär. Slutsatserna från uppdraget har visat att föreställningar om kön bidrar till systematiska skillnader i arbetsmiljöförutsättningar mellan mans och kvinnodominerad verksamhet.

Resultaten från projektet Kvinnors arbetsmiljö har visat att kön ges betydelse när arbete organiseras. Det innebär att kvinnor och män utsätts för olika typer av arbetsmiljörisker. Föreställningar om kön påverkar inte bara kvinnor i negativ bemärkelse utan skapar också förväntningar om män utifrån förväntningar om styrka och osårbarhet.

Efter tre års arbete med Kvinnors arbetsmiljö är den samlade kunskapen om varför kvinnor skadas och blir sjuka av sina arbeten god. Däremot har Arbetsmiljöverket inte haft i uppdrag att utforska betydelsen av föreställningar om manlighet för de typer av arbetsmiljöfaktorer som män utsätts för. Därför kommer arbetsmarknadsministern i det reviderade regleringsbrevet för 2015 att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckorna på arbetet ur ett genusperspektiv. Detta genom att belysa hur föreställningar om kön ges betydelse i arbetslivet inom de sektorer och yrken där män dominerar. Uppdraget omfattar att sammanställa kunskap, sprida information och vidareutveckla tidigare lärdomar om hur kön ges betydelse i arbetslivet. Arbetsmiljöverket ska ta fram metoder för hur man kan arbeta förebyggande mot olycksfall och dödsolyckor med hjälp av ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ingår också analys, kunskapssammanställningar samt kompetenshöjande aktiviteter av intern och extern karaktär.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial