Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet

Publicerad Uppdaterad

Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för att nå skogsprogrammets vision: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Arbetet leds av landsbygdsministern med stöd av ett programråd bestående av 22 intressenter. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an utmaningar och möjligheter för att nå visionen i skogsprogrammet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht understryker vikten av brett deltagande och långsiktiga perspektiv i dialogprocessens fortsatta arbete.
– Jag ser det nationella skogsprogrammet som en bred och långsiktig process över mandatperioder och partigränser. Skogen är vårt gröna guld och en viktig nationell tillgång som vi ska värna om, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kärnan i dialogprocessen kommer att bestå av fyra arbetsgrupper:
1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs

 • Hållbar tillväxt och jobb i skogen
 • Skogens sociala värden

2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser

 • Skogsbruk för ett bättre klimat.
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, risker och sårbarhet.

3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export

 • Ökat träbyggande
 • Framtidens biobaserade produkter och innovation
 • Framtidens transportutmaningar
 • Skogsindustri i världsklass

4. Internationella skogsfrågor

 • Svenska prioriteringar för internationellt/EU- samarbete
 • Svensk kunskap i en globaliserad värld
 • Insatser för exportfrämjande

Fram till 22 maj går det att anmäla intresse för att delta i någon av de fyra arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas slutliga bemanning inklusive ordföranden samt mötesscheman kommer att presenteras kort därefter. I första hand kommer representanter för intresseorganisationer, företag och myndigheter ges möjlighet att delta. Under arbetets gång kommer experter att bjudas in när så behövs. Varje arbetsgrupp kommer att bestå av 10-talet personer. Skicka din intresseanmälan att delta i en arbetsgrupp senast den 22 maj till Nationella skogsprogrammet via e-post nedan.

Kontakt

Projektsekretariatet för det nationella skogsprogrammet, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.