Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regeringsuppdrag till Trafikverket för tyngre lastbilar på vägnätet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft.

Det handlar om att se vad bärigheten på broar och vägar i hela landet klarar av. Regeringen vill även säkerställa att godstransporter inte flyttas från järnväg till väg.

– Regeringsbeslutet ska bidra till målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, liksom till att nå klimatmålen genom minskade utsläpp i transportsektorn. 74-tons lastbilar kan effektivisera industrins godstransporter och på så vis stärka konkurrenskraften hos en åkerinäring som idag ofta är hårt pressad. Sammantaget har besluten om 64-tons lastbilar, en möjlig introduktion av 74-tons lastbilar, åtgärderna om klampning och en hög sanktionsavgift för cabotagebrott gjort att regeringens arbete för schysta villkor i åkerinäringen och fler jobb kommit en bra bit på väg, säger Anna Johansson.

Regeringsuppdraget ska genomföras i samverkan med berörda parter från svenskt näringsliv, andra väghållare, länsplaneupprättare samt berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 november 2015.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00