Statssekreteraren undertecknade uttalande om det fördjupade finsk-svenska försvarssamarbetet

Den 22 maj undertecknade statssekreterare Jan Salestrand och hans finske kollega, kanslichef Arto Räty, ett gemensamt uttalande om att intensifiera försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige.

Uttalandet redogör för den process som föregick den gemensamma slutrapporten från försvarsmakterna om potentiella fördjupningsområden. I rapporten konstaterade försvarsmakterna att ett fördjupat samarbete på lång sikt skulle ha positiv effekt på respektive lands försvar. Innehållet i slutrapporten har nu utvärderats vid det finska försvarsministeriet och det svenska försvarsdepartementet varpå uttalandet även innehåller vägen framåt för arbetet. Det finns en betydande vilja från båda länder att fortsätta fördjupningen av det bilaterala samarbetet och uttalandet betonar vikten av fortsatt nära dialog. Uttalandet uppmanar försvarsmakterna att påbörja implementering av de rekommendationer som kan tas vidare under nuvarande lagstiftning i respektive land. Det gemensamma uttalandet ersätter däremot inte den nationella styrningen utan ytterligare direktiv kommer delges försvarsmakterna i enlighet med nationella processer.

Uttalandet belyser även ett antal områden som inledningsvis kommer vara prioriterade. Dessa innefattar upprättandet av säker kommunikation, alternativa landningsbaser, samarbete inom luftövervakning, utvecklingen av det gemensamma marina sammansatta förbandet (Swedish-Finnish Naval Task Group) samt fortsatt samarbete på övningsområdet och gemensamt nyttjande av marin infrastruktur.

Även försvarsdepartementen uppdras påbörja implementeringen av de förslag som presenterades i den gemensamma slutrapporten, såsom tjänstemannautbyte.

 

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00