Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till MFD inför en ny funktionshinderpolitik 2017

Publicerad Uppdaterad

Myndigeten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk samt inriktningen för arbetet framöver. Det arbetet kommer ligga till grund för den nya strategin som börjar gälla år 2017.

- För att uppnå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva. I utformningen av den nya strategin kommer funktionshinderorganisationerna att spela en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Funktionshinderpolitiken genomförs under åren 2011-2016 i enlighet med en strategi inom vilken tjugotvå strategiska myndigheter arbetar utifrån delmål. Regeringen bedömer att det krävs förändringar för att åstadkomma ett effektivt, systematiskt och långsiktigt arbete för delaktighet.

Uppdraget redovisas juni 2016

Myndigheten för delaktighet ska genomföra uppdraget utifrån de övergripande målen och inriktningen för funktionshinderpolitiken ska samt utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Förslagen på inriktning och insatser ska ta hänsyn till jämställdhets- och barnrättsperspektiven, vara samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016 till Regeringskansliet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.