Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bergwallkommissionens rapport överlämnad

Publicerad

– Det är viktigt att vi lär oss av tidigare rättsfall och utvecklar såväl det polisiära arbetet som lagstiftningen, säger inrikesminister Anders Ygeman som i dag tog emot Bergwallkommissionens rapport.

Bergwallkommissionen har i dag fredag överlämnat betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) till inrikesminister Anders Ygeman. Följande pressmeddelande redogör för kommissionens slutsatser.

Bergwallkommissionen, med professor emeritus Daniel Tarschys som särskild utredare, har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord. Kommissionen haft även haft i uppdrag att analysera om det förekommit brister i agerandet och, om bristerna varit strukturella, ta ställning till om det föreligger ett förändringsbehov.

– Allt började med Sture Bergwalls egna erkännanden, sedan följde många misstag som bidrog till att han blev fälld, säger Daniel Tarschys, Bergwallkommissionens utredare. Enligt Bergwallkommissionen har en grundförutsättning för morddomarna varit att Sture Bergwall själv berättade om morden för polisen och sedan erkände brotten vid huvudförhandlingarna.

Granskningen har visat att polis och åklagare fäste stort avseende vid Sture Bergwalls särart och särskilda förutsättningar och att det påverkade hur utredningsarbetet bedrevs samt hur man bedömde hans uppgifter. Sture Bergwall lämnade inledningsvis mycket svävande och ofta felaktiga uppgifter om morden. Kommissionen konstaterar vidare att en allt för okritisk anpassning skedde till Sture Bergwalls egen förklaring till varför det var så. I avsikt att hjälpa Sture Bergwall att minnas och förmå honom att berätta kom polis och åklagare i flera avseenden att frångå sedvanliga förhörs- och utredningsmetoder. Sture Bergwall blev på olika sätt vägledd i sitt berättande. Även rättegångarna anpassades till de särskilda förutsättningar som ansågs föreligga, med följden att tingsrätterna godtog ett sämre underlag för sin bedömning.

Förundersökningarna bedrevs inte tillräckligt förutsättningslöst, utredarna och åklagaren frångick i flera fall den lagstadgade principen om objektivitet. De centrala aktörerna bibehöll sina roller under hela utredningstiden. Inom denna grupp tycks det ha utvecklats ett grupptänkande och en strävan efter samsyn.

– Flera av de brister kommissionen pekar på berodde inte på brister i regelverket utan på att reglerna inte efterlevts, säger Daniel Tarschys, Bergwallkommissionens utredare.

Kommissionen föreslår ett antal förändringar. Vikten av polisers och åklagares objektivitetsplikt bör betonas starkare. Både granskning och kontroll av utredningsarbetet bör förbättras. Vidare bör Polismyndighetens instruktioner för rekonstruktioner vid förundersökning om brott kompletteras och eventuellt omarbetas. Möjligheten att inrätta ett system för att kvalitetssäkra sakkunnigutlåtanden som åberopas i domstol bör utredas. Staten och landstingen behöver ägna ökad uppmärksamhet åt rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården. Den rättspsykiatriska forskningen i Sverige bör ses över utifrån ett internationellt perspektiv. Slutligen behövs en  översyn av på vilka områden inom rättspsykiatrin som det finns behov av systematiska kunskapsöversikter.

Kontakt

Carolina Granlund
Bergwallkommissionen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Cecilia Ahlström
Bergwallkommissionen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.