Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Publicerad

Bostadsplaneringskommittén föreslår en ny regional planering för ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Kommittén, som tillsattes hösten 2013, har haft i uppdrag att utreda och föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Bostadsplaneringskommittén föreslår en ny regional planering för ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Kommittén, som tillsattes hösten 2013, har haft i uppdrag att utreda och föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Kommittén är enig om den problembild som har identifierats. Det finns även en samstämmighet kring huvuddragen i kommitténs förslag.

Kommittén lämnar tre huvudförslag:

  • Krav på ökad samordning mellan ett antal utpekade planeringsslag (regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas planering för bostadsförsörjning)
  • En regional fysisk planering
  • En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning

Kommittén anser att förslagen bör genomföras den 1 januari 2019 genom bland annat en ny lag om regional fysisk planering.

Utredningen:

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.