Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Flyktingmottagande är ett gemensamt ansvar för samhället. I dag skickas en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet ut på remiss med förslag om att en ny lag ska införas som innebär att alla kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända. Detta för att säkerställa att nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd snabbt kan påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Det mottagande som frivilliga överenskommelser mellan kommunen och länsstyrelsen leder till är inte tillräckligt för att möta det ökade behovet av kommunmottagande. Långa väntetider för kommunanvisning innebär att många nyanlända blir kvar på anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar etableringen. Lagförslaget i promemorian innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen oavsett om kommunen har träffat en överenskommelse om mottagande eller inte.

När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar och annat mottagande, vilket bedöms leda till förbättrade förutsättningar för nyanländas etablering både på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Lagförslaget skickas i dag ut till samtliga berörda remissinstanser för yttrande. Remisstiden går ut den 28 september 2015. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial