Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ny reglering för AP-fonderna

Publicerad

Onsdagen den 17 juni ställde sig Pensionsgruppen bakom den departementspromemoria Nya regler för AP-fonderna, som Finansdepartementet har tagit fram. Promemorian bygger på den överenskommelse om AP-fondernas framtida organisation och placeringsregler som partierna bakom pensionsöverenskommelsen enades om den 12 mars 2014. Promemorian ska nu remitteras.

– Det är glädjande att det nu finns en bred politisk enighet kring förslagen. Den nya regleringen innebär att ambitionsnivån när det gäller hållbarhet och ansvarsfullt ägande förstärks betydligt i jämförelse med tidigare lagstiftning samtidigt som placeringsreglerna moderniseras, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen syftar till att ytterligare förstärka buffertkapitalets möjligheter att generera hög avkastning till pensionssystemet.

– Jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen i korthet

Nya regler för placering av buffertkapital

De tidigare reglerna med kvantitativa begränsningar har blivit omoderna och föreslås ersättas med en s.k. aktsamhetsprincip. Vissa kvantitativa begränsningar som gäller ägandet i det svenska näringslivet och möjligheten att placera i onoterade tillgångar föreslås kvarstå. AP-fondernas möjligheter att placera i onoterade tillgångar utökas dock betydligt i förslaget.

Skärpta krav på hållbarhet

AP-fonderna har kommit långt i arbetet med hållbarhet. Nu förslås  ytterligare skärpningar av kraven på att AP-fonderna ska arbeta föredömligt med ansvarsfulla investeringar och som ansvarsfulla ägare. De ska även fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på aktsamhetsprincipen.

Fem buffertfonder blir tre

De nuvarande fem buffertfonderna, Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, minskas till tre. Myndigheterna ska heta Första–Tredje AP-fondsmyndigheterna och förvalta varsin AP-fond. Andra AP-fondsmyndigheten ska enligt förslaget placeras i Göteborg, och till denna ska nuvarande Sjätte AP-fonden överföras. Vilken av de tre nuvarande Stockholmsbaserade AP-fonderna som ska avvecklas ska utredas när förslaget har resulterat i en lagrådsremiss.

Ny nämndmyndighet etableras

En ny huvudman, i form av en nämndmyndighet kallad AP-fondsnämnden, ska etableras. AP-fondsnämnden kommer att ha som uppgift att fastställa ett gemensamt avkastningmål för förvaltningen av buffertkapitalet och en referensportfölj utifrån vilken förvaltningen av buffertkapitalet ska utvärderas.

Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna

Bakgrund

Arbetet med en ny reglering för AP-fonderna har pågått länge. Det påbörjades 2011 när regeringen, efter diskussioner i Pensionsgruppen, beslutade direktiv till en utredning om översyn av AP-fondernas regelverk. Utredningen blev klar i augusti 2012. Därefter diskuterades frågan i Pensionsgruppen fram till mars 2014, när Pensionsgruppen kom överens om principerna för en ny reglering. Överenskommelsen baserades på utredningen men tog hänsyn till synpunkter som kommit fram under remissförfarandet. Överenskommelsen var övergripande och har alltså konkretiserats i departementspromemorian.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sandra Frimann-Clausen Engel
Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 56 37
e-post till Sandra Frimann-Clausen Engel, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.