Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården

Publicerad

Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat sitt slutbetänkande, Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57), till inrikesminister Anders Ygeman. Kommittén med representanter från alla riksdagspartier är eniga om förslaget att bilda en tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården.

– Det är positivt att förslaget om en ny tillsynsmyndighet för polis och kriminalvård får stöd över blockgränserna. Regeringen kommer att skicka förslaget på remiss för att se hur vi kan gå vidare med det, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Kommittén har utrett behovet av en fristående myndighet som granskar Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården. Kom­mit­tén menar att det finns ett behov av en ny myndighet som kontrollerar att polis och kriminalvård uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter.

– Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården har långtgående befogenheter att ingripa i och påverka tillvaron för den enskilda och det är av yttersta vikt att rättssäkerheten upprätthålls, säger kommitténs ordförande Martin Holmgren.

Kommittén föreslår att tillsynen ska kunna avse all den verksamhet som aktuella myn­dig­heter bedriver. Tillsynsmyndigheten bör enligt förslaget i hög grad själv prioritera vilka tillsynsärenden som ska inledas och metoderna för till­synen. Tillsynen bör dock enligt kommittén inriktas på förhållanden som är särskilt ingripande eller på annat sätt har stor betydelse för den enskilda. Vidare ska tillsynen bedrivas strategiskt och planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser. Myndigheten ska utföra inspek­tioner och utreda klagomål. Personal från tillsynsmyndigheten ska också regelbundet åka med som oberoende observatörer vid utrikestransporter som kan innefatta tvång och som utförs av någon av myndigheterna, exempelvis tvångsvis verkställande av beslut om avvisning eller utvisning.

SOU 2015:57 Tillsyn över polisen och Kriminalvården

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.