Kommitté utreder målnivån för det offentliga sparandet

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. Jens Henriksson, vd och koncernchef för Folksam, ska leda utredningen. Slutbetänkande ska lämnas i oktober 2016 med delbetänkande i april 2016.

- Ett väl avvägt mål är en central del i det finanspolitiska ramverket och för möjligheterna att bedriva en finanspolitik som på bästa sätt kan stärka tillväxten och sysselsättningen i den svenska ekonomin, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kommitténs främsta uppgift är att göra en bedömning av om det finns anledning att ändra nivån på målet för det finansiella sparandet och i så fall föreslå en ny nivå.

Kommittén kommer att bestå av ledamöter från samtliga riksdagspartier. Regeringen gav i mars 2015 Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konsekvenserna av att ändra den målsatta nivån för det finansiella sparandet från 1 till 0 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Detta uppdrag kommer att vara ett underlag till kommitténs arbete och påverkas inte av tillsättningen av denna kommitté.

- Regeringen välkomnar att riksdagspartierna nu kan diskutera frågan grundligt, säger finansministern.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Albin Kainelainen
Ekonomiska avdelningen
Telefon 08-405 19 61
e-post till Albin Kainelainen, via registrator