Möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning

Regeringen har i dag fattat beslut om att lämna lagrådsremissen om anställning under viss kompletterande utbildning vidare till Lagrådet.

Förslaget i lagrådsremissen gör det möjligt för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestäm­mer, att med undantag från bestämmel­serna om legitimations- och behörighetskrav få utfärda föreskrifter för en försöks­verksamhet med tidsbegränsade anställningar.

– Det är viktigt att skapa attraktiva utbildningsvägar till läraryrket. Det gäller även för personer med annan yrkeserfarenhet eller utbildning. Regeringen vill också se över förutsättningarna att införa fler kortare kompletterande pedagogiska utbildningar för att attrahera fler personer med annan yrkeserfarenhet eller utbildning till läraryrket, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Försöks­verk­samheten kommer att omfatta personer som ska användas för att bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Sådana ämnen kan till exempel vara biologi, fysik, kemi och teknik. Ytterligare förutsättningar för försöksverk­samheten ska vara att personen har ämnes­kunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörig­hetsgivande ämneslärarexamen i det ämne eller de ämnen som personerna ska bedriva undervisning i och genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande ämneslärarexamen. En person ska få anställas inom ramen för försöksverksamheten i högst två år. Anställningstiden ska få förlängas till högst tre år om det finns särskilda skäl. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Det finns i dag möjlighet för sökande med tillräckliga ämneskunskaper att genomgå en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, (90 hp).  Det pågår även försöksverksamheter med särskild kompletterande pedagogisk utbildning vid några lärosäten, till exempel Göteborgs universitet och vid några lärosäten som samarbetar med organisationen Teach for Sweden. Regeringen stöder också dessa försöksverksamheter.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00