Ökade möjligheter för gäldenären att överklaga utmätningsbeslut

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag som ger gäldenärer bättre möjligheter att överklaga utmätningsbeslut och ta till vara sin rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

– Utmätning kan medföra kännbara konsekvenser för den enskilde gäldenären. Genom förslaget säkerställs gäldenärens rätt att få utmätningsbeslutet prövat i domstol. Detta stärker rättssäkerheten i förfarandet, säger justitieminister Morgan Johansson.

Under utsökningsförfarandet fattar Kronofogdemyndigheten flera olika beslut. För att för­farandet ska vara effektivt kan nya beslut fattas utan att tiden för att överklaga beslut som fattats tidigare har löpt ut. Ordningen har inneburit att utsökningsmålet kan avslutas med utbetalning till borgenären, trots att tiden att överklaga beslutet att utmäta gäldenärens egendom fortfarande inte har löpt ut. Gäldenären kan då hamna i situationen att han eller hon inte får sitt överklagande prövat trots att överklagandet har skett i rätt tid.

I propositionen föreslås en ändring i utsökningsbalken av överklagande­tiden för fördel­nings- och utbetalningsbeslut i mål om utmätning. Genom förslaget blir det möjligt för gäldenären att överklaga sådana beslut minst lika länge som beslutet om utmätningsbeslutet. Därigenom kan utmätningsmålet inte avslutas förrän gäldenären haft möjlighet att överklaga utmätnings­beslutet. Genom förslaget tryggas gäldenärens möjligheter att kunna få utmätningsbeslutet prövat i domstol när det överklagats i rätt tid, och domstolen kan vid behov ändra det utbetalningsbeslut som har följt på utmätningsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

Prop. 2014/2015:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga
utmätningsbeslut

 

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00