Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regelförenkling genom slopad kvartalsrapportering

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss gällande regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Den innehåller förslag som minskar de administrativa kraven för börsnoterade företag.

Som en följd av ändringarna i det s.k. öppenhetsdirektivet tas kravet på kvartalsvis finansiell rapportering för börsnoterade företag bort. Det innebär att börsbolag inte är skyldiga enligt lag att offentliggöra kvartalsrapporter utan endast halv- och helårsrapporter.

– När vi minskar regelkrånglet kan vi underlätta för framför allt små och medelstora företag att få tillgång till finansiering via aktiemarknaderna. Bättre finansieringsmöjligheter skapar fler jobb, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.

Regeringen bedömer att marknaden genom självreglering bör kunna göra avvägningen mellan behovet av information till investerare och den administrativa börda för de berörda företagen som rapporteringskraven innebär.

Ökad genomlysning av ägarstruktur

Lagrådsremissen innehåller också förslag till ökad genomlysning av ägarstrukturen i börsnoterade företag, genom ändring av reglerna om s.k. flaggning. Flaggning innebär en skyldighet att anmäla transaktioner av större andelar av aktier eller röster i företag.  Syftet med dessa regler är bl.a. att motverka dolda uppköp. Flaggningsskyldigheten utvidgas till att omfatta fler finansiella instrument och tidsfristen för flaggningsanmälan ändras från en handelsdag till så snart som möjligt, men senast inom tre handelsdagar.

Motverka korruption genom öppenhet
Lagrådsremissen innehåller också förslag till nya regler som ska öka öppenheten och bl.a. motverka korruption kopplad till börsföretag som utvinner naturresurser. Reglerna innebär att börsföretag inom utvinningsindustrin och avverkning av naturskog ska upprätta en särskild rapport över de betalningar som gjorts till myndigheter för rätten att utvinna värdefulla naturtillgångar, som t.ex. virke, olja, naturgas och kol.

Genom förslagen i lagrådsremissen anpassas informationskraven i den svenska lagstiftningen till det nya ramverket som gäller inom hela EU.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 februari 2016.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mattias Laine
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 35 53
e-post till Mattias Laine, via registrator