Regeringen inrättar Forum för hållbar regional tillväxt

Idag har regeringen inrättat ett Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2015–2020. Forumet ska utgöra en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen och regionala aktörer samt statliga myndigheter och vid behov andra berörda aktörer och organisationer.

Forumet samlar regionala aktörer på både politisk nivå och tjänstemannanivå från Sveriges samtliga län och bidrar till en stärkt samverkan i genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Forumet ska bidra till konstruktiva dialoger om hur hela landet kan utvecklas och bidra till jobb och hållbar tillväxt de kommande åren samt även bidra till att nå regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. 

- Vi vill att hela landet ska bidra i dialogen om hur vi kan fortsätta utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv och attraktiva boendemiljöer. Det nya forumet stärker regionernas förutsättningar att aktivt delta i politikens genomförande, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För att stödja arbetet med forumet har regeringen gett i uppdrag till Tillväxtverket att inrätta ett kansli. En sådan funktion ska bl.a. bidra till ett effektivt genomförande av den regionala tillväxtpolitiken samt en samordnad dialog och erfarenhetsutbyte mellan aktörer på nationell och regional nivå.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00