Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Två regeringsuppdrag för att stärka barns rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

- Barn har rätt till en uppväxt som är fri från våld och andra övergrepp. Detta är två viktiga steg för att ytterligare stärka barnets rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Länsstyrelsen i Stockholm ska genomföra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel ellermänniskohandelsliknande brott. Uppdraget ska utgå från de rättigheter som dessa barn i utsatta situationer har och det offentligas ansvar att tillgodose och säkerställa dessa rättigheter. Eventuella skillnader mellan flickor och pojkar ska också belysas och analyseras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Sveriges kommuner och landsting samt Åklagarmyndigheten. Samråd ska även ske med Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare.

Länsstyrelsen i Stockholm ska lämna en slutrapport av uppdrag till Regeringskansliet senast den 10 december 2015.

Ökad kunskap om våld och övergrepp mot barn

I augusti 2014 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att göra en utlysning bland statliga universitet och högskolor i Sverige samt föreslå vilket lärosäte som bör få i uppdrag att vara ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Socialstyrelsens förslag, efter utlysning och bedömningsprocess, är Linköpings universitet.

Regeringen delar Socialstyrelsens bedömning och ger Linköpings universitet i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Universitetet ska lämna en särskild redovisning årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00