Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Stabilare förutsättningar för investeringar i solcellsanläggningar

Publicerad

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om bland annat förändrade regler för undantag från skatteplikt avseende förnybar och övrig elproduktion till Lagrådet. Förslaget innebär bland annat att skattereglerna för solcellsanläggningar förenklas och samordnas med regler för annan elproduktion.

Nuvarande regler för skattebefrielse av elproduktion från solceller är komplicerade och svåra att tolka. Dagens regelverk innebär bland annat att den som producerar el för eget bruk kan vara undantagen från skatteplikt, men så fort producenten säljer minsta överskottsproduktion till elnätet så kan hela produktionen – även egenanvändningen – bli skattepliktig. Motsvarande gäller även om producenten säljer inköpt el.

- Att förenkla regelverket för skattebefrielse av egenproducerad el är ett första viktigt steg i att skapa ett stabilt och förutsägbart regelverk för investeringar i solenergi, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Förslaget gör det möjligt att producera skattebefriad el i solcells-anläggningar upp till 255 kW samtidigt som undantaget från skatteplikt görs tillgängligt även för dem som säljer den egna överskotts-produktionen eller som säljer inköpt el. Förändringen innebär en utvidgad skattebefrielse jämfört med nuvarande regler för de producenter som redan idag säljer överskottselen och på grund av försäljningen förlorar skattebefrielsen även för den el som man själv konsumerar.

Regeringen tycker också att det angeläget att, vid sidan av stöd i form av bl.a. elcertifikatssystem och skattereduktion vid mikroproduktion av el, undersöka möjligheterna att skattemässigt gynna solcellsel. Det gäller sådan solcellsel som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt eller på en och samma fastighet, och där elen är skattepliktig med anledning av att den produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de föreslagna effektgränserna.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00