Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Värdeökning ny infrastruktur

Publicerad

När en kommun medfinansierar eller investerar i till exempel väg eller järnväg som ökar tillgängligheten, leder det till att fastigheter ökar i värde. I dag saknas bra verktyg för hur kommunerna ska kunna ta del av den värdeökningen. Sverigeförhandlingen har tagit fram ett förslag som kan förtydliga processen. Det handlar om hur man får fram fler investeringar, hur man återför värden och hur man genom förhandling når bättre lösningar för både kommun och fastighetsägare.

I nuläget finns inga bra verktyg för hur en värdeåterföring ska gå till när kommunen själv inte äger fastigheten som gynnas av den nya infrastrukturen.

– Behovet av nyinvestering i vår transportinfrastruktur är stort. Att finansiera alla de utbyggnader vi vill göra är en finansiell utmaning. Investeringar i infrastruktur innebär dock inte bara kostnader. Det ger också ökade värden som kan bidra till finansieringen. Idag har jag mottagit Sverigeförhandlingens delrapport om värdeåterföring. Den ska nu ut på remiss så att synpunkter på förslaget kan hämtas in, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tanken är att medel från värdeåterföring ska användas för att finansiera den infrastrukturinvestering som ger värdeökningen. Sverigeförhandlingens förslag är frivilligt, förhandlingsbaserat och införlivas i exploateringsprocessen.

– Det handlar om hur stort värde en infrastruktursatsning kan skapa och hur mycket som är realiserbart för fastighetsägaren. Detta värde kan sedan delas mellan fastighetsägaren och kommunen. På så sätt kan fastighetsägaren känna sig trygg med att infrastrukturen kommer till stånd på det sätt och i den tid som avtalas, säger HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson.

– Sverigeförhandlingen kallar verktyget för värdestegringsersättning och vår bedömning är att förslaget leder till ett mer effektivt och värdeskapande samhällsbyggande, säger Catharina Håkansson Boman, regeringens förhandlingsperson.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingens uppdrag är att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

 

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.