Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för förvaltningen av de statligt ägda bolagen.

Att förvalta statens bolag är ett ansvarsfullt uppdrag som ska utföras på ett aktivt och professionellt sätt med värdeskapande som ett övergripande mål. Det innebär att bolagen ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt samt ges möjlighet att utvecklas. De flesta av bolagen verkar på konkurrensutsatta marknader. Då är det extra viktigt att det ställs marknadsmässiga krav på dem för att säkerställa att konkurrens sker på lika villkor mellan offentligt ägda och privat ägda företag.

Ledord för förvaltningen av bolagen med statligt ägande är öppenhet, aktivt ägande, professionalitet samt ordning och reda. Verksamhetsberättelsen och skrivelsen till riksdagen är viktiga instrument för att kunna följa utvecklingen i bolagen.

Ett av de viktigaste uppdragen för förvaltningsorganisationen är att fastställa och följa upp mål för statens bolag. Merparten av bolagen har ekonomiska mål som ses över regelbundet. Bolag med särskilt beslutade samhällsuppdrag har så kallade uppdragsmål för att kunna utvärdera hur väl samhällsuppdragen utförs. Nytt från 2015 är en hållbarhetsanalys som kopplas till de ekonomiska målen och uppdragsmålen. Denna analys syftar till att belysa relevanta risker och möjligheter inom hållbart företagande, exempelvis avseende klimatpåverkan, jämställdhet, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. De ekonomiska målen, uppdragsmålen och uppföljningen av de strategiska hållbarhetsmålen är viktiga redskap i vår ägarstyrning för att tydligt kunna kommunicera våra förväntningar som ägare.

Omsättningen i den statliga bolagsportföljen minskade under 2014 med 2 procent, medan det sammantagna resultatet för bolagen ökade från 14 till 16 miljarder kronor. Resultatförbättringen är främst en följd av att engångsnedskrivningarna för Vattenfalls verksamhet i kontinentaleuropa var lägre än 2013. Det underliggande rörelseresultatet i bolagen är fortsatt stabilt med undantag för resultatet i LKAB som påverkas starkt av de kraftigt fallande järnmalmspriserna.

Varje år görs en värdering av de statligt ägda bolagen. Uppskattat värde uppgick till 460 miljarder kronor per december 2014, vilket är cirka 40 miljarder kronor lägre än i december 2013, främst beroende på lägre värderingar av LKAB och Vattenfall.

I skrivelsen ingår även statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Ägarpolicyn revideras årligen och bland årets förändringar kan särskilt nämnas att företagens ansvar att agera föredömligt inom hållbart företagande förtydligas. Affärsetiken står högt på agendan för företagen med statligt ägande och t.ex. genom att följa den av Institutet Mot Mutor antagna Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, den s.k. Näringslivskoden, kan företagens arbete inom området förstärkas.

Statens ägarpolicy omfattar sedan tidigare även riktlinjer för extern rapportering och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna är viktiga verktyg i arbetet med att säkerställa en öppen och professionell informationsgivning samt rimliga och väl avvägda ersättningar och därmed för att förvalta det offentliga förtroendet väl.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lars Erik Fredriksson
Bolagsförvaltare (ansvar: Arlandabanan Infrastructure, OECD, Svedab, Swedsurvey), Enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00