Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya nationella skolutvecklingsprogram

Publicerad

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor. Anledningen till uppdraget är bland annat de sjunkande resultaten i skolan och att särskilt stöd ofta sätts in sent i grundskolan. Alla elever ska ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för utbildningen. Vidare är it som pedagogiskt verktyg fortfarande ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet.

Foto: Maskot/Folio

Insatserna i de nationella skolutvecklingsprogrammen kan bestå av:

  • såväl riktade som generella kompetensutvecklingsinsatser för att stödja lärare och annan berörd personal i arbetet med att ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver för att kunna utveckla sina fulla möjligheter och potential,
  • hur administrationen för lärare och rektorer kan minskas och arbetsprocesser göras mer effektiva inom skolan,
  • arbetsformer och arbetssätt i ämnen och ämnesövergripande arbete i syfte att ge lärare fler metoder i undervisningen för att kunna anpassa undervisningen efter elevers olika behov,
  • arbetsformer och arbetssätt för att utveckla arbetet med skolans värdegrund, t.ex. avseende trygghet, studiero, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, jämställdhet och normkritik,
  • systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling, bl.a. med hjälp av befintlig statistik, och
  • it som såväl pedagogiskt som administrativt verktyg.

Insatserna ska påbörjas under 2015.


Ekonomiska förutsättningar för uppdraget
Skolverket får använda 19 miljoner till uppdraget under 2015. Regeringen beräknar 139 miljoner för 2016 och 140 miljoner årligen från och med 2017 för samma ändamål.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.