Regeringen förstärker samarbetet med civilsamhället inom utvecklingssamarbetet

Regeringen har idag tagit beslut om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällsorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. Åtagandena har tagits fram i samarbete med ett antal organisationer och regeringen bjuder nu in civilsamhället att ansluta sig till åtagandena.

- Ett nära samarbete med civilsamhället bidrar till ett bättre bistånd där fler kan göra skillnad för att minska fattigdomen och bidra till en hållbar utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin.  

Under det senaste året har företrädare för Utrikesdepartementet och svenska civilsamhällesorganisationer aktiva inom utvecklingssamarbetet arbetat fram ett förslag till gemensamma åtaganden mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer. Ett tiotal civilsamhällesorganisationer har varit aktiva i en särskild arbetsgrupp som tagit fram ett utkast som sedan bereddes med en bredare krets av organisationer.

Åtagandena är uppdelade i sex centrala principer om civilsamhällets självständighet och oberoende, ökad dialog, stärkt kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet, öppenhet och insyn samt vikten av mångfald.

Regeringen åtar sig bland annat att värna det civila samhällets möjlighet att verka i sin egen rätt, och att informera och inkludera civilsamhällesorganisationer i frågor som är relevanta för deras verksamhet.

Arbetet kommer att följas upp löpande av en arbetsgrupp bestående av representanter från UD och de CSO:er som har anslutit sig till åtagandena.

Mer information här om åtagandena och om hur din organisation kan ansluta sig här.