Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö

Publicerad

I dag presenterade infrastrukturministern regeringens strategi för att främja de maritima näringarna. Strategins vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin pekar ut riktningen och utgör en plattform för fortsatt utveckling och samverkan genom dialog och kunskapsutbyte.

– Jag är glad över att presentera Sveriges första maritima strategi någonsin. Det är en bred strategi som omfattar alla maritima näringar och innebär steg mot en utvecklad och integrerad svensk havspolitik. Syftet är att bättre ta till vara de maritima näringarnas potential att bidra till regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, säger Anna Johansson.

Strategin ska också bidra till regeringens miljökvalitetsmål Hav i balans och Levande kust och skärgård. Därtill ska strategin bidra till att nå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och stärka regional och lokal konkurrenskraft i alla delar av landet.

– En stark maritim sektor innebär att Sverige kan ta tillvara på de marknadsmöjligheter som finns inom det maritima området. Ett aktivt näringsliv, där befintliga företag växer och utvecklas och nya företag startas är en viktig förutsättning. Men också innovation och utveckling för att behålla och utveckla den svenska produktiviteten och Sveriges konkurrenskraft. Möjligheter till försörjning, rekreation, natur- och kulturupplevelser inom det maritima området är också av stor betydelse, säger Anna Johansson.

Arbetet har genomförts i en bred och öppen process där inspel kommit från dialoger och möten med företrädare för de maritima branscherna. Intressenter i strategiarbetet har bland annat varit: turismnäringar, energiproducenter, vattenbruk, varv och sjöfart, fiske, tillverkningsindustri för maritima syften, samt statlig- och kommunal förvaltning.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00