Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Ökade befogenheter för civilanställda inom polisen

Regeringen har beslutat om ändringar i polisförordningen (2014:1104) som innebär att även civilanställda inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan leda förundersökningar enligt rättegångsbalken och utredningar enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare samt vidta ytterligare åtgärder som tidigare endast poliser kunnat utföra.

– Detta är en viktig del i att använda polisens resurser mer effektivt. Civilt anställda inom Säkerhetspolisen och polisen kan i och med beslutet leda förundersökningar, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De aktuella ändringarna i polisförordningen innebär att begränsningen för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen av möjligheten att överlämna till någon annan än polisman att leda förundersökning tas bort. Den som ska leda en förundersökning eller en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska dock ha ett särskilt förordnande av myndigheten. Vissa krav ställs för att ett sådant förordnande ska kunna ges, bland annat att uppgiften endast får överlämnas till en särskilt kvalificerad beslutsfattare som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs.

Ändringarna bedöms ge Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen möjlighet att kunna använda myndighetens samlade resurser och kompetens på ett mer effektivt sätt.

Åtgärden är en av flera som genomförs för att civilanställd personal inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten ska kunna utföra vissa uppgifter som endast kunnat utföras av polismän.

Till grund för de författningsändringar som nu genomförs finns bland annat en rapport från Rikspolisstyrelsen (numera Polismyndigheten) med anledning av ett uppdrag från regeringen om att kunna använda civilanställd personal inom polisen på ett effektivare sätt, departementspromemorian Vem ska göra vad – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) samt propositionen Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten (prop. 2013/14:232).

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00