Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sveriges nya strategi mot terrorism

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat Sveriges nya strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism till riksdagen. Det handlar om förebyggande insatser för att hindra att någon får viljan att begå terroristbrott. Det handlar om att förhindra att någon får förmågan och resurserna att göra det. Och det handlar om att försvåra för den som trots allt försöker begå ett terroristdåd.

– Strategin ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Den ska strukturera arbetet, förtydliga roller och peka ut de behov som finns av ny lagstiftning och nya verktyg, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den nya nationella strategi mot terrorism är framtagen för att vara plattformen för Sveriges långsiktiga arbete med terrorismbekämpning, såväl i nationella som i internationella sammanhang.

Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism

I strategin framgår hur regeringen anser att arbetet mot terrorism ska bedrivas och hur det kan effektiviseras. Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat begås. Arbetet delas in i tre områden som benämns Förebygga, Förhindra och Försvåra. Ett särskilt fokus ligger på området Förebygga, där åtgärderna syftar till att på längre sikt motverka att personer utvecklar avsikt och förmåga att begå terroristattentat.

– Vi behöver skärpt vapenlagstiftning, underlätta Säpos samarbete med FRA och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Vi behöver samtidigt öppna möjligheten för den nationella insatsstyrkan att ta hjälp från insatsstyrkor i våra grannländer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen har även uppdragit åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att införliva strategin i sin dagliga verksamhet. Strategin kommer att följas av andra uppdrag och styrande åtgärder till myndigheter så att strategin blir en tydlig del av deras verksamhet.

Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism

Uppdrag till Säkerhetspolisen att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism

– Vi behöver stärkt förebyggande arbete, fler avhopparverksamheter och samordnare i samtliga kommuner, avslutar inrikesministern.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.