Ur budgetproposition för 2016: Investeringar för fler jobb

Publicerad

I dag presenterar regeringen investeringar för fler jobb. Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Med Sveriges nya jobbagenda tar vi steg för steg mot EU:s lägsta arbetslöshet.

Totalt avser regeringen att i budgetpropositionen för 2016 föreslå investeringar på 8,5 miljarder kronor på jobben. Investeringarna byggs upp till 10 miljarder per år under 2017, 2018 och 2019. Tillsammans med satsningarna på samma områden i vårbudgeten 2015 innebär detta investeringar på 14,3 miljarder år 2016, 17,6 miljarder år 2017, 18,9 miljarder år 2018 och 18,1 miljarder kronor för år 2018.

Investeringar för framtiden

Under många år har byggandet legat på en alldeles för låg nivå, vilket gör att vi idag står med en stor bostadsbrist. Regeringen avser därför att föreslå investeringar på 5,5 miljarder kronor på fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende.

Fler bostäder

Regeringen inför ett investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Stödet ligger på 1,9 miljarder för år 2016 och ökar de nästkommande åren upp till 3,2 miljarder år 2018. Investeringsstödet är som störst för små, energieffektiva lägenheter. För att ge särskild stimulans för studentbostäder avser regeringen att föreslå ytterligare 300 miljoner kronor till snabbt uppförda studentbostäder för 2016.

Snabbare byggande

Regeringen introducerar nu en byggbonus till kommuner som genom ett ökat byggande bidrar till att minska bostadsbristen. Under 2016 omfattar byggbonusen totalt 1,85 miljarder kronor.

För att öka bostadsbyggandet måste mer mark göras tillgänglig för bostadsbyggande. Regeringen avser därför att föreslå ytterligare 300 miljoner på marksanering. För att ta del av stödet måste kommunen använda den sanerade marken för bostadsbyggande.

Bättre boende

Regeringen ser också att det finns många flerfamiljshus som är i stort behov av upprustning och energieffektivisering. I många bostadsområden finns också ett behov av en förbättrad utemiljö.

Regeringen avser därför att föreslå en miljard kronor till upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. För att säkerställa rimliga hyresnivåer kommer en del av stödet gå till att begränsa hyreshöjningar för de boende. Genom denna miljardsatsning skapar vi ett bättre boende där det finns behov och gör samtidigt stora miljövinster i form av minskad energianvändning.

Aktiv näringspolitik för fler och växande företag

Sverige är ett ledande innovationsland. Men år utan framtidsinvesteringar gör att andra länder nu springer snabbare. Sveriges konkurrenskraft behöver stärkas. Vårt land dras isär. Regeringen avser därför att föreslå investeringar på 430 miljoner kronor för jobb i hela landet, i innovativa och växande företag samt i insatser för ökad export.

Jobb i hela landet

Svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter som många gånger påbörjas på landsbygden. Regeringen avser att föreslå en satsning på 200 miljoner årligen fram till 2019 till ökat underhåll av spår och vägar på landsbygden. Det är en satsning på bättre arbetspendling och effektivare godstransporter på både väg och järnväg och som gynnar hela landet och som förstärker Sveriges position som export- och industriland.

Regeringen arbetar med livsmedelsstrategi med målet att öka den svenska livsmedelsproduktion och andelen ekologiskt. Nu avser regeringen att föreslå att 59 miljoner kronor avsätts för att kunna fortsätta arbetet för en stärkt livsmedelssektor för fler jobb på landsbygden.

Tillgänglighet till kommersiell service är en av förutsättningarna för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i alla delar av landet. Regeringen avser nu att föreslå att 36 miljoner kronor avsätts årligen för att stödja tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta glesbygderna.

Turismen skapar allt fler jobb i hela Sverige. Nu arbetar över 170 000 personer i hela landet inom besöksnäringen. Regeringen avser att föreslå investeringar på 20 miljoner kronor i besöksnäringen med fokus på natur- och ekoturism. Regeringen avser också att föreslå investeringar i utvecklingen av hållbara exportmogna tillväxtdestinationer samt marknadsföring av Sverige genom Visit Sweden. Dessutom avsätter vi 100 miljoner kronor till den nödvändiga upprustning som det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal är i behov av.

Innovativa och växande företag

Regeringen avser att föreslå 50 miljoner kronor per år för insatser kopplade till innovationsrådets arbete inom life science, miljö och klimat samt digitalisering. Life science är en nyckelsektor för Sverige och för att stärka den ytterligare avser regeringen att föreslå investeringar på 30 miljoner kronor för år 2016. Regeringen tar fram en strategi för nyindustrialisering och avser att föreslå 50 miljoner kr för 2016 för att locka fler industriinvesteringar till Sverige.

Regeringen avser att föreslå ett nationellt fond-i-fond-bolag för att stärka finansieringen av företag i tidiga utvecklingsskeden samt ett garantisystem för att stimulera bankutlåning till företag i hela landet som behöver tillväxtkapital. Vi avser också att föreslå förstärkningar innovations- och tillväxtfinansieringen genom Almi med totalt 100 mnkr över tre år, fördelat som 40 mnkr per år 2016 och 2017 samt 20 mnkr för 2018.

Exportoffensiv

Ökad export innebär fler nya jobb. Regeringen genomför nu en kraftfull exportoffensiv. I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen att föreslå medel för exportfrämjande insatser. Bland annat ska generalkonsulatet i New York öppnas upp igen. Vidare avsätter regeringen ökade resurser till Business Sweden, bland annat för stärkt närvaro på tillväxtmarknader. Regeringen avser också att föreslå riktade resurser på att stärka Sverigebilden utomlands, vilket kommer att få positiv effekt på företagens internationella affärer, men bidrar också till att öka antalet utländska turister som reser till Sverige.

Små- och medelstora företag är viktiga för exporten. Regeringen anser att de lättare behöver få tillgång till finansiering för exportaffärer.

Regeringen har skapat Team Sweden i syfte att öka effektiviseringen och samordningen av det statliga exportstödet. Business Sweden identifierar och regeringen prioriterar främjandeinsatserna. Samtliga 24 statsråd genomför främjandeinsatser. Sammanlagt avser regeringen att föreslå 45 miljoner kronor för denna exportoffensiv.

Satsningar för kompetens och matchning på arbetsmarknaden

Samtidigt som 400 000 människor står utan arbete finns det närmare 80 000 lediga jobb i vårt land. Sverige har en hög och ojämnt fördelad arbetslöshet. Arbetslösheten är särskilt hög hos personer utan gymnasieutbildning eller med kort vistelsetid i Sverige. Vi ser att matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar allt sämre och att nästan en av fem rekryteringar misslyckas. Därför avser regeringen att föreslå investeringar på 1,3 miljarder år 2016 i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen – i ett nytt kunskapslyft och aktiva insatser för långtidsarbetslösa.

Nytt kunskapslyft

Regeringen avser att föreslå att 150 miljoner kronor avsätts för nästa år (251 mnkr inkl. studiemedel) för att finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan. Följande år utökas det till 360 miljoner kronor (605 mnkr inkl. studiemedel), motsvarande 6 000 utbildningsplatser. Det är en ökning av antalet utbildningsplatser med drygt tjugo procent. Tillskottet i höstens budget är en del av regeringens nya kunskapslyft och innebär att yrkeshögskolan får medel för över 30 000 permanenta utbildningsplatser när reformen är helt genomförd.

I kunskapslyftet ingår även folkhögskolan. Här avser regeringen att föreslå medel för ytterligare 1 000 platser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurs årligen från 2016, 1 000 platser årligen på studiemotiverande folkhögskolekurs samt 1 000 platser på yrkesutbildning för långtidsarbetslösa.

Behovet av yrkesutbildade personer på gymnasienivå är dessutom stort. Därför avser regeringen att föreslå investeringar i både komvux och yrkesvux på 913 miljoner kronor för 2016. Vi vill göra tidigare tillfälliga satsningen på yrkesvux till en permanent del av utbildningssystemet. Detta för att garantera en fortsatt hög tillgång på yrkesutbildning och ge möjlighet för utbildningen att utvecklas genom stabila villkor.

Regeringen vill också ta till vara alla individers kompetens, vare sig den införskaffats inom landet eller i någon annan del av världen. Insatser för detta är därför en högt prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen avser att föreslå en satsning på ytterligare 25 miljoner kronor år 2016 på kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning som motsvarar en svensk högskoleutbildning. Satsningen beräknas sedan öka kraftigt till 340 miljoner år 2019.

Regeringen avser att föreslå en ökning av anslaget till Universitets- och högskolerådet för bedömning av utländsk utbildning med 8 miljoner år 2016. Dessutom avser regeringen att föreslå en tillfällig satsning på validering genom att universitet och högskolor får medel för att utveckla effektivare bedömningar av reell kompetens under 2016-2018. Satsningen uppgår till 30 miljoner per år.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Den som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få jobb ska ges reella möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. I budgetpropositionen för 2016 avser därför regeringen att föreslå en rad insatser för att möjliggöra en snabbare återgång till arbetslivet.

300 miljoner kronor till Samhall för att öka möjligheterna till arbete för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ökningen innebär upp till 2 000 fler platser årligen.

400 miljoner kronor i ökade resurser till lönestöden och till ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Detta beräknas skapa ett utrymme för att upp till 1 000 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan komma i arbete.

Den höga långtidsarbetslösheten är en stor utmaning. Därför avser regeringen att föreslå följande reformer för 166 miljoner kronor för år 2016 som avser öka till över 200 miljoner kronor per år för år 2017, 2018 och 2019.

  • Arbetsförmedlingen får större möjlighet att erbjuda insatser utifrån de arbetslösas behov.
  • Avvecklingen av Fas 3 kommer att ske successivt genom att vi stoppar anvisningarna av nya individer till dagens sysselsättningsplatser, och istället erbjuder aktiva insatser så som subventionerade anställningar, utbildning och praktik. De individer som idag har en sysselsättningsplats ska successivt erbjudas dessa andra insatser, t.ex. en Extratjänst i välfärden.
  • Medel tillskjuts för att kunna ge fler arbetsmarknadspolitiska insatser för de som varit arbetslösa längst. Detta öppnar upp för meningsfulla och ändamålsenliga insatser som faktiskt kan rusta arbetssökande för arbetsmarknaden, istället för den gamla regeringens inlåsningspolitik.

Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringen vid byggarbetsplats.
Regeringen presenterade investeringar för fler jobb i Barkaby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00