Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre möjligheter att träffa kollektivavtal med utstationerande arbetsgivare

Publicerad

Marie Granlund, ordförande i Utstationeringskommittén, har i dag överlämnat kommitténs betänkande Översyn av lex Laval (SOU 2015:83) till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med förslag om utstationeringskollektivavtal som ska säkerställa ett grundläggande skydd för utstationerade arbetstagare.

Utstationeringskommittén föreslår att svenska arbetstagarorganisationer ska få vidta stridsåtgärder för svenska kollektivavtal med minimivillkor oavsett vilka villkor den utstationerande arbetsgivaren redan tillämpar. Utstationerade arbetstagare ska alltid kunna kräva ut minimivillkoren enligt sådana utstationeringskollektivavtal i svenska domstolar. Ett utstationeringskollektivavtal ger arbetstagarorganisationen ökad möjlighet till kontroll genom att organisationen föreslås få begära dokumentation på att minimivillkoren uppfyllts. I övrigt ger ett utstationeringskollektivavtal enligt förslaget inte arbetsgivaren samma skyldigheter som vanliga kollektivavtal. Kommittén föreslår även att en utstationerande arbetsgivare, på begäran av en svensk arbetstagarorganisation, ska vara skyldig att utse en behörig företrädare som organisationen kan förhandla om kollektivavtal med.

– Förslagen stärker kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och stämmer bättre överens med den svenska arbetsmarknadsmodellen än nuvarande regler som införts efter den så kallade Lavaldomen, anser kommittéordföranden Marie Granlund.

Kommittén föreslår vidare att Arbetsmiljöverket ska upplysa om vilka minimivillkor i svenska kollektivavtal som avses. Därmed blir det förutsebart vad som minst ska gälla vid utstationering i Sverige på det sätt som krävs enligt EU-rätten.

Enligt kommitténs bedömning bör det vara möjligt att anse att krav på betalning av premier för arbetsskade- och livförsäkringar som ger ekonomisk ersättning till arbetstagaren, eller dennes efterlevande, vid brister i säkerhet, hälsa eller hygien i arbetet kan ställas.

Enligt kommitténs förslag ska ändringarna träda i kraft den 1 januari 2017.

En reservation har avgetts av de ledamöter som företräder allianspartierna M, C, FP och KD.

Kontakt

Marie Granlund
Ordförande
Telefon 070-530 42 44
Sören Öman
Huvudsekreterare
Telefon 070-741 07 12
Linda Nordblom
Sekreterare
Telefon 031-701 53 59

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.