Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2016 - Investeringar för Sverige

Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen investeringar i jobb, skola och klimat. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. I budgetpropositionen för 2016 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen investeringar i jobb, skola och klimat. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. I vårt Sverige ska fler jobba, skolresultaten vändas och klimatutsläppen minska, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen bedömer att konjunkturläget i den svenska ekonomin förbättras de kommande åren. Det beror främst på en starkare utveckling i omvärlden och leder tillsammans med den förda politiken till en fallande arbetslöshet i Sverige. Men konjunkturuppgången är osäker och riskerna för en svagare utveckling är betydande.

Återhämtningen och den förda politiken gör att underskottet i de offentliga finanserna väntas minska under de kommande åren.

- Genom tuffa prioriteringar minskar vi underskottet steg för steg. Vi har nu prioriterat reformer för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor för 2016. Det ska läggas till de 20 miljarder kronor som aviserades i vårbudgeten, säger finansministern.

Investeringar för jobb

En av regeringens viktigaste uppgifter är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Regeringens jobbagenda består av tre delar: investeringar för framtiden i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv närings- och innovationspolitik för fler och växande företag samt investeringar i kompetens och matchning. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska finnas i agendan.

Investeringar i skolan 

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. För att vända kunskapsresultaten i skolan och förbättra likvärdigheten föreslår regeringen satsningar på höjda lärarlöner och stärkt fortbildning för lärare samt på bättre möjligheter till utveckling i de skolor som har störst utmaningar. Reformerna bygger vidare på regeringens tidigare satsningar, exempelvis för fler anställda i lågstadiet.

Investeringar i klimatomställning och energi

Sverige ska vara en ledande kraft i klimatomställningen. Med högt ställda mål ska Sverige vara drivande i de internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Regeringen föreslår därför reformer för att möta klimatutmaningarna, öka andelen förnybar energi och stimulera utvecklingen av innovativ miljöteknik. Det handlar om satsningar på klimatfinansiering i utvecklingsländer, solceller respektive miljöfordon liksom om höjda miljöskatter.

Reformer för ökad välfärd och trygghet

Sverige ska vara ett land präglat av jämställdhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande. Regeringen föreslår därför ett flertal reformer för att svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass som bland annat tar sikte på att förbättra kvinnors hälsa. Bland reformerna finns även sänkt skatt för pensionärer, en avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, ökad trygghet och möjligheter för alla barn samt höjd föräldrapenning på grundnivå.

Bättre mottagande och snabbare etablering

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar och rättssäker migrationspolitik som värnar asylrätten. När fler människor söker en fristad i Sverige ställs höga krav på samhället att ta vara på och utveckla den resurs invandringen innebär. För de som beviljas uppehållstillstånd är det viktigt med en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Regeringen föreslår därför reformer för snabbare etablering av nyanlända samt höjd ersättning till kommunerna för mottagandet.

Sverige i världen

En orolig omvärld kräver förmåga att försvara Sverige och ta del av ansvaret för dem som drabbas av konflikt. Regeringen föreslår därför ökade ambitioner vad gäller biståndet. Det föreslås också ökade insatser mot terrorism.  Därtill föreslås som ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ökade medel till försvaret.

-Vi löser inte arbetslösheten, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur, i kunskap och konkurrenskraft, i omställningen till ett hållbart samhälle, avslutar finansministern.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00