Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Budgetreformer för ökad jämlikhet och jämställdhet

Publicerad

I dag presenteras budgetpropositionen för 2016. Borttagande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, miljardsatsning på socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården är några av de reformer som ska bidra till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Satsningarna ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet.

En av regeringens mest prioriterade frågor är de ökande sjuktalen.

– Jag är glad att vi presenterar en budget där vi gör flera viktiga satsningar på socialförsäkringsområdet, bland annat på att minska den ökande ohälsan genom att ge Försäkringskassan bättre förutsättningar att göra nödvändiga insatser i god tid. Vi är också nöjda med att vi nu slopar den bortre tidsgränsen, som bara gjort sjuka människor fattigare, inte friskare, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen påbörjar en upprustning av den sociala barn- och ungdomsvården och avsätter 250 miljoner kronor årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla socialtjänstens verksamheter.

– Som jämställdhetsminister i en feministisk regering är jag stolt över att jämställdhetsaspekten har fått genomslag då vi har lagt budget. Det gäller till exempel vår kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen där utbildningsinsatserna ska ha ett jämställdhetsperspektiv. En annan viktig reform är miljardsatsningen på den sociala barn- och ungdomsvården, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen satsar nästan sju miljarder kronor under fyra år i hälso- och sjukvården. Detta är utöver de satsningar på tre miljarder kronor som presenterades i vårbudgeten. Även stödet till idrottsrörelsen höjs.

– Jag är stolt över en budget som tillför stora summor till sjukvården, satsar på att förbättra kompetensförsörjningen och på såväl kvinnors, barns och äldres hälsa. Vi ökar också stödet till idrottsrörelsen, för att barn ska få såväl en meningsfull fritid som en bättre hälsa, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Nedan följer kortfattat om alla Socialdepartementets reformer på respektive ministers områden:

Reformer på Annika Strandhälls områden

Borttagande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
Sjukförsäkringens bortre tidsgräns, som infaller efter två och ett halvt år, tas bort från och med den 1 februari 2016. Den har inneburit en försämrad ekonomisk situation för många och inte haft någon positiv effekt på sjukfrånvaron.

Höjd grundnivå i föräldrapenningen
Grundnivån i föräldrapenningens höjs från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016. Höjningen stärker ekonomin i barnhushåll med låga inkomster.

Slopad jämställdhetsbonus
Jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen avskaffas då den inte haft någon mätbar effekt. Medel för jämställdhetsbonusen dras in med start 2017.

Medel till Försäkringskassan
Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Resurserna ska användas för att stärka handläggningen inom sjukförsäkringen så att prövningar görs i rätt tid.

Medel till Finsam
De finansiella samordningsförbunden inom välfärds- och rehabiliteringsområdet tillförs från och med 2016 ökade medel med 59 miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor för arbete med rehabilitering och omställning.

Reformer på Åsa Regnérs områden

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen
För en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen avsätts 200 miljoner kronor 2016. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin personal bland annat vad gäller fallolyckor och demensvård.

Miljardsatsning på socialtjänsten
En miljard kronor anslås till socialtjänsten, fördelat på 250 miljoner kronor årligen mellan 2016 och 2019, för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Ökat stöd till funktionshinderrörelsen
I årets budget höjs anslaget till funktionshinderrörelsens organisationer med 6 miljoner kronor för att stärka deras arbete. 

Höjd riksnorm kompenserar borttagen fritidspeng
Regeringen avser att använda de medel (81 miljoner kronor) som är avsatta för fritidspengen till att höja riksnormen för barn i åldrarna 7-18 år. Vidare satsas 100 miljoner kronor för att höja riksnormen för barn.

Sommarlovsstöd för bra aktiviteter för alla barn
200 miljoner kronor per år 2016–2019 avsätts för ett statligt sommarlovsstöd till barn i åldersgruppen 6-15 år. Pengarna betalas ut till kommuner som erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet som ger stimulans och personlig utveckling.

Reformer på Gabriel Wikströms områden

Professionsmiljarden
1 miljard kronor avsätts för att främja hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning samt stimulera bättre och effektivare användning av medarbetarnas kompetens. Detta ersätter den tidigare samordnings- och tillgänglighetsmiljarden.

Extra resurser till sjukvården
Hälso- och sjukvården behöver stärkas långsiktigt och i budgeten finns ett generellt tillskott om en miljard kronor för 2016, och 500 miljoner kronor extra per år från och med 2017. Från 2017 sker denna höjning genom det generella statsbidraget.

Validering
Socialstyrelsen får ökade resurser för validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvården. 65 miljoner kronor tillförs 2016 och 42 miljoner kronor per år från 2017.

Insatser inom primärvården för kvinnors hälsa
130 miljoner kronor per år avsätts 2016-2019 till att förstärka primärvårdens arbete med kvinnors hälsa. Satsningen ska särskilt fokusera på socioekonomiskt utsatta områden.

Kostnadsfri mammografi
Kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds avgiftsfri mammografi från och med 2017.

Kostnadsfria preventivmedel för personer under 21 år
Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna görs kostnadsfria för unga under 21 år från den 1 januari 2017.

Insatser för psykisk hälsa hos barn och unga
280 miljoner kronor per år tillförs 2016-2019 för arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga vuxna, bland annat för att stärka ungdomsmottagningarna.

Höjd åldersgräns för fri tandvård
Gränsen för avgiftsfri tandvård höjs. Idag gäller detta till och med det år man fyller 19. Förändringen genomförs i två steg där gränsen föreslås höjas till 21 år från och med 2017. Från och med 2018 höjs gränsen till och med det året man fyller 23.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Reformer för ökad välfärd och trygghet

Regeringens reformer för ökad jämlikhet och jämställdhet ska också leda till ökad välfärd och trygghet. Här finns mer information om förslagen i budgetpropositionen för 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.