Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett särskilt tortyrbrott föreslås

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tog i dag, torsdag den 3 september, emot promemorian Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42) av utredaren, chefsrådmannen Stefan Reimer. I promemorian föreslås en ny lag där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott.

Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott?

Utredaren har haft i uppdrag att överväga behovet av ett särskilt tortyrbrott och, oavsett bedömningen, ge förslag på hur ett sådant brott skulle kunna se ut. I dagsläget finns det inte något särskilt tortyrbrott i Sverige. En person som har gjort sig skyldig till tortyr kan i stället dömas för annat brott, till exempel misshandel eller grov eller synnerligen grov misshandel, olaga tvång eller olaga frihetsberövande.

Utredningens analys av nuvarande lagstiftning har visat att det finns situationer när det är tveksamt om alla former av tortyr är straffbara och oklart om det i sådana fall leder till adekvata straff. Därför föreslås en ny lag som innebär att tortyr blir straffbart som ett eget brott. I lagen införs också särskilda bestämmelser som tar sikte på vilket ansvar överordnade har för att hindra och anmäla tortyrbrott som har begåtts av deras underlydande.

Enligt Amnesty Internationals årsrapport för 2014/15 förekom tortyr i 131 av de 160 länder som organisationen granskade under år 2014.

– En kriminalisering bidrar till att synliggöra och stärka det absoluta förbudet mot tortyr, samtidigt som det markerar att Sverige fullt ut lever upp till de internationella åtaganden som följer av FN:s tortyrkonvention och Europakonventionen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagföring för tortyr ska alltid kunna äga rum, och Sverige ska inte erbjuda någon fristad för personer som gjort sig skyldiga till tortyr. Därför föreslås att svenska domstolar ges behörighet att döma över tortyrbrott oavsett var brottet har begåtts och oavsett gärningsmannens eller målsägandens nationalitet (så kallad universell jurisdiktion). Det särskilda tortyrbrottet undantas även från bestämmelserna om preskription.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Erik Boman
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Stefan Reimer
Chefsrådman, särskild utredare
Telefon 042-19 97 77
Mobil 076-761 16 72
e-post till Stefan Reimer