Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Fokus på investeringar i solceller och ny teknik

Publicerad

I budgetpropositionen 2016 investerar regeringen i utvecklingen mot ett förnybart energisystem. Satsningar inom solel, smarta nät och energilagring utgör de största delarna. Det tillförs även resurser till vindenergi, forum för kunskaps- och informationsytbyte samt mer pengar till Energimyndigheten.

- Genom de satsningar vi gör i budgeten vill vi stötta privatpersoner, föreningar och företag som vill vara med och bygga ett hållbart energisystem. En hållbar och effektiv energianvändning är inte bara nyckeln till att lösa klimatutmaningen, det skapar också fler arbetstillfällen och tillväxt, säger energiminister Ibrahim Baylan.

- Sverige har goda förutsättningar att på sikt ha ett 100 % förnyelsebart energisystem, säger energiminister Ibrahim Baylan.

I budgetpropositionen för 2016 finns viktiga investeringar för ett framtida energisystem.

- Det sker nu en snabb teknikutveckling där företag lanserar lösningar för hur man kan lagra den förnybara energin och hur energin överförs. Sverige ska vara ett föregångsland i teknikutvecklingen, säger Ibrahim Baylan.

Satsningar inom energiområdet

Ökat stöd till solel

Regeringen föreslår en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och det är idag kö. Regeringen ökar stödet till 390 miljoner kronor per år mellan 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor.

Stöd till energilagring

För att öka möjligheterna att lagra egenproducerad el föreslår regeringen en satsning på stöd till energilagring. Totalt omfattar satsningarna 25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor per år 2017-2019.

Nationellt forum för smarta elnät

Smarta elnät bidrar till effektivt utnyttjande av förnybar elproduktion, energieffektivisering och minskad total energianvändning. Regeringen inrättar ett nationellt forum för smarta elnät som ska främja utvecklingen i samverkan med myndigheter, elbranschen och konsumenter. Utvecklingen är viktig eftersom ett framtida elsystem förväntas bli betydligt mer komplexa och går från enbart storskaliga till inblandning av småskaliga producenter. Till nationellt forum för smarta elnät tillförs totalt 40 miljoner kronor som fördelas jämnt över åren 2016-2019 (10 miljoner kronor per år). 

Stöd till vindkraft

Investeringar i vindkraft bidrar till att öka andelen förnybar energi. För en lyckad utbyggnad av vindkraft behövs samordnings- och informationsinsatser. Det befintliga stödet på 15 miljoner kronor för att främja vindkraftsutbyggnad förlängs under perioden 2016-2019.

Förstärkningar till Energimyndigheten

Energimyndighetens förvaltningsanslag förstärks med 15 miljoner kronor under perioden 2016-2019. Detta för att ge Energimyndigheten förutsättningar att bidra till genomförande av regeringens satsningar på bland annat smarta elnät, solceller och energilagring. Energimyndigheten får ytterligare tre miljoner kronor per år under perioden 2016-2019 för samordning av energiomställning i transportsektorn.

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Regeringen avsätter 25 miljoner kronor per år 2016-2019 så att offentliga aktörer kan samverka och sprida erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar

I pressmeddelandet sammanfattas regeringens budgetsatsningar för energiområdet. Regeringen har tidigare kommunicerat investeringar inom klimat- och energi.