Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Försäkringskassan får ökade medel för stärkt handläggning

Publicerad

För att stärka handläggningen av sjukförsäkringen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2016 att Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016.

Försäkringskassan är en av de viktigaste aktö­rerna i sjukskrivningsprocessen. En grund­läggande uppgift för myndigheten är att bedöma den försäkrades arbetsförmåga. Det är särskilt viktigt när den bortre tidsgränsen av­skaffas.

Försäkringskassans prövningar vid de tidiga tidsgränserna i sjukförsäkringen har i utvärderingar visat sig ha betydelse för att få människor tillbaka till hälsa och jobb. Anslaget är öronmärkt för att stärka handläggningen inom sjukförsäkringen så att den som är sjuk ska få sina prövningar i rätt tid.

- Vi måste vända utvecklingen med ökande sjukskrivningar och skapa ordning och reda i sjukförsäkringen. Det handlar om att ta tillvara på människors arbetsförmåga. Allt annat är resursslöseri för Sverige. Med extra medel kan Försäkringskassan stärka sin handläggning och göra de tidiga prövningar som vi vet är viktiga för att människor så snabbt som möjligt ska kunna komma tillbaka i arbete, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Om samordningsförbunden (Finsam)

Samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansi­ell samordning av rehabiliteringsinsatser ger Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommuner och landsting möjlighet att genom samordningsförbund vidta åtgärder för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att ut­föra förvärvsarbete.

Samordningsförbunden kan initiera och finansiera särskilda rehabilite­ringsinsatser eller rehabiliteringsprojekt samt verka för en effektiv rehabiliteringsprocess genom en utvecklad samverkan mellan myndig­heterna.

Vid utgången av 2014 fanns det 85 samord­ningsförbund, vilka omfattade 240 av Sveriges 290 kommuner. Samordningsförbunden finansieras till hälften av medel från staten och till hälften från aktörerna.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00